ZESPÓŁ

Natalia Kurzawa

Certyfikowany Trener VCC, mediator stały, coach, akredytowany trener i egzaminator VCC w modułach: Coaching, Negocjacje i NLP, Mediacje sądowe i pozasądowe, doradca filozoficzny. Autorka nowatorskiej metody pracy w konfliktach Coaching konfliktu – budowanie porozumienia®. Twórca Akademii Profesjonalnego Mediatora®, Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Mediacji i Komunikacji „Synergia”. Właścicielka i dyrektor zarządzający Akademii Bliżej, wykładowca Uczelni Wyższych m.in. Collegium Da Vinci, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. Prowadzi szkolenia, wykłady z zakresu mediacji i negocjacji i sesje coachingowe, coaching kariery dla studentów oraz szkolenia dot. rozwoju kompetencji psychospołecznych, mediacji, coachingu, skutecznej sprzedaży, profesjonalnej obsługi klienta, budowania marki osobistej i w biznesie. Współautorka książki “Mediacje sądowe i pozasądowe”.

Główne obszary zainteresowań to skuteczna komunikacja interpersonalna, szeroko pojęty rozwój osobisty, kreowanie wizerunku, sztuka, teatr współczesny, fundamentalne kwestie, dotyczące europejskiej kultury duchowej, nowożytnych i współczesnych problemów etycznych, antropologicznch, estetycznych i społecznych. 

Jako absolwentka Filozofii ma opanowane uniwersalne sposoby rozwiązywania problemów, posiada zdolności aplikacji wiedzy do kwestii bardziej szczegółowych, a także umiejętność analitycznego myślenia. Filozofia bowiem uprawnia do pracy w dziedzinach wymagających kreatywności, samodzielności intelektualnej i twórczości. 

Prywatnie posiadaczka dwóch kotów perskich, artystka. Wspólnie ze swoim mężem Rafałem współtworzy duet trenerski. 

Cezary Radomski

Trener, coach, mediator i negocjator gospodarczy, przewodniczący Rady Programowej Akademii Profesjonalnego Mediatora

Trener VCC, egzaminator VCC: moduł mediacje sądowe i pozasądowe

Socjolog i psycholog specjalizujący się w psychologii biznesu i sztuce rozwiazywania konfliktów w organizacji i biznesie, kierownik projektów rozwoju kadr od roku 2002. Absolwent psychologii 

Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu „Moderator”. Wykładowca i kierownik studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS m. in. Negocjacje i mediacje w organizacji i biznesie.

Od roku 2013 współpracuje jako doradca i trener/ekspert rozwiązywania konfliktów z Akademią Bliżej oraz Ośrodkiem Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia we Wrocławiu.

 Wieloletni współpracownik firm szkoleniowo-doradczych, do których należą m.in. TAW Polska oraz „Moderator” gdzie był m.in. współprowadzącym kilkunastu edycji Szkoły Trenerów Biznesu Moderator oraz projektów doradczo-szkoleniowych związanych z rozwiazywaniem konfliktów w organizacji i biznesie. Kierował projektami rozwojowymi dla menedżerów, sprzedawców i wybranych grup specjalistów. Prowadzi szkolenia oraz coaching i doradztwo w obszarach zarządzania i motywowania pracowników, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej oraz działania zespołu, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. 

Przeprowadził ponad 500 szkoleń m.in. w firmach finansowych, firmach branży IT, sieciach handlowych i usługowych, branży automotive, centrach badawczo rozwojowych, przedsiębiorstwach grupy KGHM oraz innych firmach produkcyjnych z różnych branż. Jest specjalistą w badaniu potencjału kadr metodą ośrodków oceny i rozwoju oraz badania potrzeb szkoleniowych i oceny ich efektywności z wykorzystaniem wywiadu epizodycznego, kwestionariuszy badania postaw, procedury „tajemniczego klienta”.

Prowadzi m.in. autorskie zajęcia w Szkole AC/DC (Assessment Centre oraz Development Centre) ,Szkole mediacji i negocjacji.

 

Joanna Pijacka

Obszar specjalizacji: 

Praca socjalna, pomoc społeczna, przygotowywanie ofert konkursowych w NGO, socjoterapia, mediacje rodzinne, praca z trudnym klientem, komunikacja interpersonalna, działania w obszarze podnoszenia kompetencji rodzicielskich, przemoc w rodzinie w każdym aspekcie, zadania, strategie 

i organizacja pracy zespołów interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Doświadczenie zawodowe:

 Pracownik w strukturach pomocy społecznej z 16 letnim doświadczeniem – głównie w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w bezpośredniej pracy z klientem, realizacji procedury „Niebieskie Karty”, realizacji zadań Zespołu Interdyscyplinarnego.  

Socjoterapeutka z 14 letnim doświadczeniem w prowadzeniu grup dla dzieci i młodzieży z rodzin 

z problemem alkoholowym. 

Od roku 2013 do dnia dzisiejszego fundator i prezes Fundacji ReStart, gdzie realizuje zadania z zakresu pozyskiwania środków, rozliczania dotacji i organizacji pracy zatrudnionej kadry. W ramach działań Fundacji podejmowała zatrudnienie w charakterze m.in. streetworkera, socjoterapeuty, terapeuty, trenera, animatora, organizatora społeczności lokalnych.

Prowadziła wykłady na wyższej uczelni z zakresu socjoterapii. 

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług:

Prowadziła szkolenia w obszarach rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałania przemocy, wspierania osób krzywdzonych, motywowania do zmiany, organizacji systemu wsparcia w tym funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej. Nadto prowadziła szkolenia z zakresu rozpoznawania krzywdzenia dzieci, wsparcia systemu rodzinnego, w tym też poprzez podnoszenie kompetencji rodzicielskich. Trener z doświadczenie w prowadzeniu grup dla kobiet opuszczających krzywdzące relacje. 

Wykształcenie: 

Absolwentka Uniwersytetu  Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Praca socjalna – studia uzupełniające 

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej we Włocławku na kierunku Pedagogiki w zakresie pracy socjalnej

Absolwentka Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu

Nadto po ukończonych kursach i szkoleniach z zakresu:

Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dla Dzieci Alkoholików, Kurs Podstawowy Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Kurs Podstawowy Racjonalnej Terapii Zachowania I stopień, Kurs Podstawowy Terapii Systemowej, Kurs na Trenera Szkoły Dla Rodziców i Wychowawców, Dialog Motywujący, Mediacje Cywilne i rodzinne, Praca z osobami stosującymi przemoc według programu PARTNER PLUS oraz Akredytacja – Trener VCC (nr SC-04-000374-001-023409), Akredytacja – Trener Modułu Mediacje Sądowe i Pozasądowe VCC (nr TSC-000380-001-001294), Akredytacja – Egzaminator Modułu Mediacje Sądowe i Pozasądowe VCC (nr ESC-000380-001-001027)

Roman Cieśla

Obszar specjalizacji: coaching, mentoring, sprzedaż, kompetencje managerskie, negocjacje, komunikacja w biznesie, budowanie odporności psychicznej, praca z nawykami.

Doświadczenie zawodowe: Manager z 20 letnim doświadczeniem zdobytym w korporacjach i prowadzeniu własnej firmy.

Pracował jako manager ds. szkoleń i trener wewnętrzny w międzynarodowych korporacjach oraz mediator w organizacji.

W latach 2011-2019 – prowadził projekty doradcze, szkolenia i coaching dla firm sektora MISP i szkolenia dla firm sektora korporacyjnego jako freelancer firm szkoleniowych.

Prowadził wykłady na studiach podyplomowych na kierunku Psychologia w Biznesie

Doświadczenie:

Prowadzi szkolenia oraz coaching i mentoring w obszarach zarządzania, rozwiązywania konfliktów,  budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej, inteligencji emocjonalnej. Specjalizuje się w coachingu managerskim i zespołowym.

Przeprowadził ponad 350 dni szkoleniowych m.in.: PZ Cusson, Diament Doradcy, Skandia SA, Deutsche Bank, Centrum Usług Finansowych, Wrigley Poland, Warta SA, Open Finance, Home Broker, Hager Polo, Tauron, ING Bank

Wykształcenie: 

Absolwent Akademii Ekonomicznej i Studiów Podyplomowych na kierunku Trener Grupowy na SWPS, Absolwent kursów  „Train the Trainer” w Monachium i Poznaniu .

Ukończył kursy Praktyk i Mistrz NLP, certyfikowany trener i egzaminator VCC, Szkoła asesora AC/DC, Akademię Profesjonalnego Mediatora.

Posiada certyfikat: Practitioner Coach Diploma Noble Manhattan Coaching, Badania Odporności  Psychicznej testem MTQ48.

Małgorzata Szmigielska

mentor, coach, trener, mediator sądowy

Praktyk zarządzania, komunikacji i rozwiazywania konfliktów z trzydziestoletnim stażem. Długoletni przedsiębiorca. Od 2004 roku w firmie Altus koordynator projektów, inwestycji, rekruter, trener wewnętrzny. Prowadzi szkolenia wewnętrzne z zakresu sprzedaży, zarządzania zespołem, pracy z trudnym klientem, rozwiązywania konfliktów, wdrażania zmian.

Prowadzi procesy coachingowe oraz mentoringowe.

Absolwentka Socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Specjalistka do Spraw Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania “Matrik” w Krakowie. Absolwentka Akademii Umiejętności Kierowniczych “Coachways”. Mediator Sądowy w Sądzie Okręgowym w Krakowie oraz członek Stowarzyszenia Mentorów “Promentor” w Krakowie.

Mariola Kujańska

Psycholog, psycholog transportu, mediator, edukator MEN, Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Od trzydziestu lat związana z poradnictwem psychologicznym, wykładowca Akademicki.

Ukończyła studia magisterskie na wydziale filozoficzno – historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek: Psychologia.

Przez 14 lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rybniku.

Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu umiejętności pracy z grupą, psychologii zarządzania, asertywności, komunikacji, motywacji, negocjacji, określania preferencji zawodowych. Współautorka projektu “Zdrowie bez granic” – projekt z funduszy strukturalnych INTERREG IIIA.

Wypracowywała metody aktywizacji społeczności lokalnych w celu tworzenia inicjatyw na rzecz samozatrudnienia: angażujących z jednej strony grupy znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, a z drugiej – instytucje lokalne i organizacje pozarządowe w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, projekt “Odziedzicz pracę”. Prowadzi szkolenia i warsztaty, zajmuje się doradztwem zawodowym i rekrutacją pracowników a także poradnictwem indywidualnym i grupowym.

Sędzia Piotr Henryk Gomola

wykształcenie: mgr prawa, aplikacja sądowa, egzamin sędziowski, studia podyplomowe z pedagogiki

doświadczenie zawodowe: w latach 1998-2002 dyrektor fili firmy edukacyjnej Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu, oddział Żory i Jastrzębie-Zdrój, od 2002 do nadal asesor sądowy a następnie sędzia Sądu Rejonowego w Rybniku, orzekał w wydziałach karnym, rodzinnym, aktualnie cywilny, sprawowane funkcje: kierownik sekcji wykonawczej, przewodniczący wydziału, wiceprezes sądu, posiada doświadczenie edukacyjne i szkoleniowe w związku z prowadzonymi szkoleniami i wykładami na rzecz TEB. S.A., Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach ośrodek w Rybniku i inne, tematyka przeprowadzonych szkoleń o charakterze autorskim: prawo pracy i BHP, mediacje, prawo cywilne, gospodarcze, pracownicze, administracyjne, bhp w górnictwie, aspekty prawne odpowiedzialności nauczycieli i dyrektorów, zasady współpracy instytucji publicznych z sądem rodzinnym, opieka prawna praktyczne warsztaty dla urzędników i opiekunów prawnych i inne.

Ukończone dodatkowe szkolenia: mediacje, zwalczanie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, prawno-karne aspekty zwalczania korupcji w  prawie wspólnotowym, finanse i ekonomia, angielski specjalistyczny dla prawników, prawo UE w dziedzinie niepełnosprawności i wiele innych, 

dr Anna Koropczuk

Adwokat/doktor prawa/mediator sądowy

Absolwentka Akademii Mediatora. Certyfikowany mediator (VCC) wpisany na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu i w Świdnicy. Mediator przy Centrum Mediacyjnym Naczelnej Rady Adwokackiej i Międzynarodowym Instytucie Rozwoju „Synergia”. Trener i egzaminator VCC.

Adwokat prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte zarówno w czasie pracy na rzecz renomowanej kancelarii adwokackiej we Wrocławiu (świadcząc pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych i biznesowych), jak i następnie w ramach własnej praktyki zawodowej. Jej działalność zawodowa oscyluje przede wszystkim wokół reprezentowania Klientów w sporach sądowych (cywilnych, rodzinnych, karnych), jak i w licznych mediacjach (w tym pozasądowych) w szczególności z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego. Świadczy również stałą pomoc prawną.

Doktor nauk prawnych, ze specjalnością teoria prawa (tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii w 2015r.). Autorka licznych artykułów naukowych, uczestnik wielu konferencji. Prowadziła liczne wykłady z zakresu prawoznawstwa i techniki prawodawczej. Prowadziła również zajęcia w ramach klinicznych form nauczania.

Zainteresowania naukowe skupia wokół praw jednostki, w tym w kontekście zróżnicowania kulturowego współczesnego świata.

Prywatnie meloman, zakochany w dźwięku z winylowych płyt, kitesurfer.

Joanna Ożarowska  

Adwokat / doktor nauk prawnych / mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Katowicach

Adwokat prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką zrzeszający młodych prawników, specjalistów z różnych dziedzin prawa od ośmiu lat, a wspierający osoby fizyczne i przedsiębiorców swoją działalnością doradczą i prawną od lat osiemnastu. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jako wykładowca posiada wieloletnie doświadczenie prowadząc zajęcia dydaktyczne od 2000 roku. Mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. 

Jej działalność zawodowa skoncentrowana jest przede wszystkim wokół spraw rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Duże doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem nabyła w trakcie kilkuletniej współpracy z Pracownią Badań Społecznych w Katowicach przeprowadzając na jej zlecenie szereg ankiet społecznościowych, kulturowych i  środowiskowych w różnych województwach w zdywersyfikowanej kategorii wiekowej i płciowej wybranych ludzi. Obecnie świadczy stałą pomoc prawną, często występując w roli pełnomocnika procesowego na sali sądowej. Prowadziła wykłady dla studentów Wydziału Prawa i Administracji, była uczestnikiem konferencji naukowych, jest autorem publikacji naukowych. 

Inicjatorka Aukcji Charytatywnej na rzecz dzieci domów dziecka w Katowicach od 5 lat łączonych z szeroką promocją edukacyjną i społecznościową przy wsparciu i we współpracy z CINIBA w Katowicach. W ubiegłym roku Aukcja ta odbyła się  pod nazwą ,,Fortuna Śląskiem się toczy”.  

Radca prawny Justyna Burek-Wawrzyniak

Magister prawa – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Prawa Wspólnot Europejskich. Od 2007 roku radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym, cywilnym oraz rodzinnym. Posiada uprawnienia mediatora sądowego z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego. Ukończyła kurs trenerski. Posiada 10 letnie bogate doświadczenie zawodowe jako radca oraz dyrektor wydziału sądowego w Kancelariach w Warszawie, Lublinie i Wrocławiu. Prowadziła szkolenia z zakresu podstaw prawa dla negocjatorów i prawników w Kancelariach Prawnych. Posiada bogate doświadczenie w sporach sądowych na każdym szczeblu z zakresu prawa pracy, cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, karnego, nieuczciwej konkurencji, spraw upadłościowych, reprezentowała banki w postępowaniach windykacyjnych oraz prowadziła sprawy sądowe przeciwko deweloperom oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych, komentowała w latach 2009-2011 orzecznictwo Sądu Najwyższego na łamach „Gazety Prawnej”. W swojej praktyce zawodowej posiada doświadczenie w obsłudze banków, firm windykacyjnych, obsłudze spółek prawa handlowego z kapitałem zagranicznym, firm farmaceutycznych, jednostek samorządowych, zamówień publicznych, jednostek wojskowych, regulowania stanów prawnych nieruchomości oraz reprezentacji interesów klientach w skomplikowanych sporach sądowych z zakresu prawa budowlanego i podwykonawstwa.  Współpracowała również z Kancelarią Doradztwa Podatkowego gdzie reprezentowała klientów Kancelarii w sporach sądowych z Izbami Celnymi i Urzędami Skarbowymi Aktualnie pracuje nad rozprawą doktorską w zakresie konstytucyjnego prawa do sądu. 

Włada językiem angielskim, francuskim, hiszpańskim i włoskim, prywatnie szczęśliwa żona, matka i posiadaczka kundla Pokitka, odpoczywa spacerując, czytając dobrą książkę lub gotuje dla rodziny lub przyjaciół. Cechy szczególne: sumienność, pracowitość, wytrwałość w dążeniu do celu i niepoprawny optymizm