ROZWÓJ MEDIATORA

Kryzys i interwencje kryzysowe

Kurs specjalistyczny: Kryzys i interwencje kryzysowe – 40 h

Konstruktywne działanie w sytuacji kryzysu i w konfliktach jest istotną umiejętnością, która stanowi wartość w pracy mediatora, coacha, psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego a także wielu innych osób, które  stykają się z sytuacją kryzysu w swojej pracy. Kurs stanowi ofertę poszerzenia wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu interwencji kryzysowej dla mediatorów, coachów, psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników pomocy społecznej, pracowników organizacji pozarządowych, prawników oraz dla wszystkich osób które pracują lub zamierzają pracować z osobami w kryzysie.

Celem kursu jest poznanie  uniwersalnych strategii działania w sytuacji kryzysu oraz  poznanie ćwiczenie strategii wykorzystywanych podczas pracy z osobami doświadczającymi kryzysu psychologicznego. Kurs obejmuje wiedzę na temat pomocy psychologicznej i interwencji w kryzysie Nadrzędnym celem zajęć jest ćwiczenie i praktyczne wykorzystywanie wiedzy związanej ze sposobami pomocy osobom w kryzysie.

Program:

 • Psychologia kryzysu i metody pracy w interwencji kryzysowej
 • Dialog motywujący w interwencji kryzysowej
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w interwencji kryzysowej
 • Interwencja i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Praca z osobami doświadczającymi przemocy.
 • Rodzina w kryzysie – diagnoza i interwencja kryzysowa
 • Interwencja kryzysowa w pracy z dzieckiem

Coaching konfliktu

Kurs Coaching konfliktu-budowanie porozumienia®

Coaching zarządzania konfliktem, znany również jako coaching konfliktu, jest procesem pracy z pojedynczym klientem, procesem, w którym wykwalifikowany coach/mediator pomaga ludziom uzyskać większe kompetencje i pewność w kierowaniu konfliktami oraz sporami interpersonalnymi.

Coaching konfliktu tak jak każdy inny typ coachingu skoncentrowany jest na celach klienta, opiera się na przekonaniu, że klient dysponuje zasobami i potencjałem, aby lepiej sobie radzić w konfliktowych sytuacjach.

Zadaniem coachingu jest stworzenie przestrzeni, w której coachee (osoba poddawana coachingowi) może określić swoje perspektywiczne cele związane z konfliktami. Nie chodzi jedynie o sposoby rozwiązywania konfliktu, lecz o pozytywne określenie, jak klient chciałby się czuć, co myśleć i jak się zachowywać, gdy jest zaangażowany w konflikt

Coach pomaga poszczególnym osobom w relacji jeden na jednego przebadać liczne elementy konfliktu, co poprzedza skuteczne zarządzanie konfliktem i to właśnie czyni coaching konfliktu skutecznym. Klienci coachingu przyglądają się punktom zapalnym, a także powodom i skutkom swoich wrogich reakcji. Coaching pomaga także zdobyć głębsze wejrzenie i zrozumienie siebie i “tej drugiej osoby”. Korzystający z coachingu uczą się także sposobów zmiany swojego postępowania i bardziej produktywnego reagowania w odniesieniu do innych osób. We wszystkich przypadkach, a szczególnie tam, gdzie konflikt jest długotrwały, nie da się przecenić dobrodziejstw wynikających z uczestniczenia osoby korzystającej z coachingu w ustanawianiu mierzalnych celów i budowania relacji opartej na odpowiedzialności.

 

Celem tego szkolenia jest przeprowadzenie uczestnika przez proces składający się z trzech etapów:

 1. rzeczywista ocena realnej sytuacji i swojej roli w konflikcie
 2. uświadomienie punktów zapalnych, powodom i skutkom swoich wrogich reakcji i mechanizmów psychologicznych towarzyszących konfliktowi
 3. Spojrzeć na konflikt z wielu perspektyw
 4. Przeanalizować sposoby wprowadzania zmian swojego postępowania
 5. Rozpoczęcie praktycznego ich wprowadzania

oraz przygotowanie do prowadzenia procesów coachingowych w konfliktach.

 

 

Coaching konfliktu można określić jako proces, podczas którego pracujemy z klientem nad

uzyskaniem większych kompetencje i pewność w kierowaniu konfliktami oraz sporami interpersonalnymi. wzmocnieniem relacji międzyludzkich. Jego głównym celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji, mających  na uwadze szacunek, wartości , uczucia i emocje swoje oraz drugiej osoby.

Ta forma coachingu jest skierowana do osób, które chcą przyjrzeć się swoim zachowaniom i bodżcom, które uruchamają się w nich w sytuacjach konfliktowych w sposób automatyczny zyskując większy wgląd w siebie oraz wprowadzając postawy konstruktywne sprzyjające dialogowi

     Coaching konfliktu  jest to technika jeden-na-jeden, która opiera się na pomocy przeszkolonego coacha /mediatora w efektywnym zapobieganiu lub zarządzaniu konkretnymi sytuacjami spornymi w celu rozwinięcia i udoskonalenia umiejętności zarządzania konfliktem.

Coaching konfliktu ma szerokie zastosowanie w kontekście organizacji jak również w coachowaniu poszczególnych osób do uczestnictwa w mediacjach, negocjacjach  i rozwiązywaniu konfliktów relacyjnych


PROGRAM:

 • czym różni się coaching konfliktu od innych rodzajów coachingu
 • etapy kryzysu
 • proces wprowadzania zmian
 • etapy coachingu konfliktu
 • umiejętności coacha konfliktu
 • zastosowania coachingu konfliktu
 • wykorzystanie modelu Porozumienia Bez Przemocy w konflikcie
 • znajomość techniki Procesu Obrazu Wroga,
 • praca z emocjami  metodą ABCD
 • Model DILTS, model SFERA
 • Praca z wartościami, przekonaniami ograniczającymi
 • technika Czterostopniowego Komunikatu wg Modelu PTB
 • Model PBI w konflikcie

 

Efekty Coachingu konfliktu


Dzięki nim uczestnicy posiądą:

 • wprowadzenie do coachingu i podstawową wiedzę roboczą na temat coachingu konfliktu za pomocą modelu PBP,RTZ oraz metod poznawczo-behawioralnych i skoncentrowanych na rozwiązaniu
 • znajomość i zrozumienie cech niezbędnych do prowadzenia coachingu konfliktu;
 • doświadczenie w zakresie modelu coachingowego zarówno z perspektywy coacha, coachowanego jak i obserwatora;
 • znajomość techniki Procesu Obrazu Wroga, DILTSA, Motywacji błyskawicznej
 • praca z emocjami ,uczucia i niezaspokojonymi potrzebami w konflikcie
 • praca z Czterostopniowym Komunikatem wg Modelu PTB

Model TSR

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) poziom podstawowy

Ilość godzin szkoleniowych-80

 Cele kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach:

zapoznanie uczestników z filozofią tego modelu oraz podstawowymi narzędziami pracy. Ukończenie szkolenia daje możliwość samodzielnego posługiwania się modelem TSR w stopniu podstawowym zarówno w coachingu, terapii, pomocy psychologicznej, jak i pracy socjalnej, mediacjach, edukacji.

Kurs jest przygotowaniem do samodzielnego prowadzenia terapii skoncentrowanej na poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach problemowych oraz rozwijaniu konstruktywnych sposobów radzenia sobie. Uczestnicy kursu zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie rozpoznawania kompetencji indywidualnych i relacyjnych u klientów, jak również nabędą umiejętności wzmacniania obszarów motywacji klientów do zmiany.

Terapia polega na poszukiwaniu i wzmacnianiu pozytywnych stron i zasobów, jakie posiada klient.

Zmiana jest istotnym komponentem w terapii TSR i coachingu i mediacjach rodzinnych. W trakcie procesu poszukujemy zmian, wyczekujemy ich, dążymy do nich i precyzujemy plan ich osiągnięcia. Mówi się o tym, że człowiek, który przychodzi do terapeuty/coacha, mediatora  przychodzi po zmianę. Coś, co do tej pory realizował w swoim życiu już się nie sprawdza i trzeba zastosować inny model działania/zachowania/myślenia.

 Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Poznanie podstawowych założeń i narzędzi metody skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR),
  2. Opanowanie w podstawowym zakresie umiejętności posługiwania się metodą TSR w praktyce,
  3. Uzupełnienie warsztatu pracy nauczyciela, coacha, mediatora, terapeuty metodami krótkoterminowymi, skoncentrowanymi na rozwiązaniach,

Adresaci:

mediatorzy oraz osoby związane z pomocą psychologicznąbinterwencją w kryzysie, coachingiem

Program szkolenia:

Model skoncentrowany na rozwiązaniach jako terapia krótkoterminowa. Założenia i źródła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach:

 • Geneza TSR i definicja,
 • Korelacje TSR z innymi teoriami,
 • Teoria i metodologia TSR,
 • Założenia, filozofia centralna,
 • Psychologia a TSR,
 • Coaching a TSR,
 • Rodzaje relacji terapeutycznych,
 • Praca TSR – techniki,
 • Umiejętności i kompetencje – postawa “niewiedzy”,
 • Tworzenie kontekstu spotkania,
 • Formowanie celu pracy terapeutycznej,
 • Rozmowy poza problemem,
 • Komplementowanie – wydobywanie zasobów klienta,
 • Technika EARS,
 • Tworzenie obrazu rzeczywistości po osiągnięciu celu,
 • Poszukiwanie w przeszłości i teraźniejszości klienta elementów “świata bez problemu”,
 • Praca w oparciu o wyjątki,
 • Skalowanie,
 • Określanie najbliższych kroków w kierunku osiągnięcia celu,
 • Psychologia zmiany,
 • Praca z przekonaniami ograniczającymi,
 • Monitorowanie wprowadzanych zmian,
 • Umiejętność pracy z klientem w obszarze pracy nad potrzebami – elementy NVC: sesja – prowadzenie terapii w oparciu i podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.

Pakiet materiałów dydaktycznych (wersja elektroniczna i papierowa):

 

    – Materiały szkoleniowe,
    – Materiały do ćwiczeń,
    – Wydruki wybranych prezentacji multimedialnych,
    – Nagrania sesji terapeutycznych (prezentacja i analiza – dla uczestników, stenogramy),
    – Konkretne narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne wykorzystywane w pracy z klientem.

 

Badania kompetencji

Współpracujemy z konsultantami/trenerami, specjalizującymi się w metodologii MTQ48, czyli badaniu Siły i Odporności psychicznej oraz metodologii iP121 czyli Profilowaniu Osobowości zawodowej oraz MindSonar.

Zdobyte przez nich licencje i doświadczenia wykorzystujemy, by zaproponować naszym klientom innowacyjne rozwiązania.

 W ofercie coachingu/mentoringu kompetencji i szkoleń proponujemy do wyboru badania kompetencji zawodowych i osobistych testem iP121 –profilowanie Osobowości Zawodowej, testem MTQ48 – badania siły i odporności oraz Mind Sonar.

 Kwestionariusz Insightful Profiler™ (iP121) – Profilowanie Osobowości Zawodowej jest oryginalnym, zinformatyzowanym narzędziem do wszechstronnego profilowania osobowości zawodowej. Dostarcza rzetelnych informacji użytecznych zarówno we wspieraniu rozwoju zawodowego i kierowania karierą pracowników, jak i w kontekście selekcji zawodowej kandydatów do pracy.

Test psychometryczny iP121 bazuje na modelu pięcioczynnikowym (popularnie zwanym „Wielką Piątką”). Kwestionariusz  iP121 został skonstruowany w oparciu o najnowsze wyniki badań dotyczących zróżnicowania struktury predyspozycji osobowościowych na poziomie tzw. aspektów pięciu głównych czynników osobowości. Dzięki temu kwestionariusz umożliwia bardziej precyzyjny pomiar, zaś w konsekwencji dostarcza wysoce użytecznych informacji na temat  kandydata do pracy w danym zawodzie.

Test MTQ48 – badanie siły i odporności

TEST MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire) – to innowacyjne, naukowo opracowane narzędzie do mierzenia Siły i Odporności, którego celem jest wsparcie pracowników, menedżerów, trenerów, mediatorów, coachów w zwiększaniu efektywności pracy. Jest to istotne zwłaszcza w środowiskach stawiających duże wyzwania oraz narażonych na stres i presję np. w konfliktach. Test umożliwia diagnozę poziomu siły i odporności poszczególnych uczestników jak i całego zespołu.

Badania w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Hull w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem prof. Peter Clough pozwoliły na identyfikację 4 komponentów odpowiedzialnych za kształtowanie odporności psychicznej (tzw. 4C).

Dlaczego jedne osoby są w stanie podnieść się po największych porażkach, otrzepać i iść dalej, a inne może załamać czyjaś krzywdząca opinia czy niespełniona miłość? Za oba te scenariusze odpowiada nasza odporność psychiczna. Cecha, w którą jesteśmy wyposażeni wszyscy w mniejszym bądź większym stopniu.

 

„Odporność psychiczna to jedna z cech osobowości, która w dużym stopniu odpowiada za to, w jaki sposób radzimy sobie z wyzwaniami, stresem i presją, niezależnie od okoliczności, w jakich przychodzi nam się z nimi mierzyć.” wg prof. Petera Clougha z Uniwersytetu w Manchesterze i dr. Douga Strycharczyka

 

Korzyści z badania:

Dzięki zastosowaniu testu MTQ48 uczestnicy potrafią lepiej zarządzać sobą, ponieważ potrafią zdiagnozować kluczowe elementy swojej efektywności lub jej braku. Ludzie silni i odporni psychicznie:

 

Potrafią stawiać sobie cele i są bardziej wytrwali w dążeniu do osiągnięcia celów

Łatwiej radzą sobie z niepowodzeniami i nie poddają się przy pierwszej przeszkodzie

Mają wyższe poczucie własnej wartości i zdrową pewność siebie

Lepiej radzą sobie ze stresem, potrafią zachować spokój w obliczu presji,

Dobrze radzą sobie w warunkach rywalizacji, potrafią zachować dystans psychiczny

Mają poczucie sprawczości i kontroli nad własnym życiem, co pozwala im planować przyszłość

 

Test odporności psychicznej 4C, za pomocą psychometrycznego Kwestionariusza MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire)

pozwala poznać nie tylko ogólny poziom odporności psychicznej,
ale także wartości jej poszczególnych parametrów takich  jak:

 • ZAANGAŻOWANIE – wytrwałość
 • KONTROLA – poczucie sprawczości, skuteczności
 • WYZWANIE – dostrzeganie szans, nie zagrożeń
 • PEWNOŚĆ SIEBIE – wiara w siebie

Koncepcja 4C łączy w sobie znane w psychologii pojęcie rezyliencji (sprężystości psychicznej) i twardości psychicznej oraz efekty badań wielu psychologów, w tym prof. Petera Clough z Uniwersytetu w Hull (twórcy kwestionariusza psychometrycznego).

Poziom odporności psychicznej powinien być  dostosowany do zadań i sytuacji.

Kwestionariusz  MTQ48 – to narzędzie o wysokiej trafności i rzetelności.

Program umożliwia wygenerowanie:

 • indywidualnego profilu odporności psychicznej
 • raportu postępów po upływie określonego czasu i/lub po okresie szkolenia czy pracy indywidualnej
 • opracowanie indywidualnego planu rozwojowego wzmacniania odporności psychicznej

Badanie pomaga w określeniu obszarów do rozwoju i zaplanowaniu skutecznych interwencji, odpowiadając na pytania:

 • Gdzie leżą moje problemy?
 • Gdzie leży moja siła?
 • Co chcę rozwinąć/poprawić?
 • Jakie środki zaradcze najlepiej się sprawdzą?

Zastosowanie:

 

 • Jako profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego
 • Jako profilaktyka w radzeniu sobie z konfliktami i kryzysami
 • Do maksymalizacji efektywności zawodowej i osobistej,
 • W celu stworzenia strategii rozwoju i zarządzania zespołem.
 • W procesie rekrutacji,
 • W planowaniu rozwoju zawodowego

Szczegóły organizacyjne dotyczące sesji z kwestionariuszem MTQ48.

Sesja indywidualna:

W ramach sesji otrzymują Państwo:

 

 • Dostęp online do testu MTQ48, sprawdzającego Pani poziom siły i odporności (Mental Toughness),
 • Sesję z licencjonowanym konsultantem Mental Toughness, na której otrzymuje Pani konkretne wskazówki oraz opracowuje strategię rozwoju siły i odporności
 • Pisemny raport opisujący Pani wyniki i proponowane sposoby rozwoju.

Sesja z konsultantem Mental Toughness trwa 90 minut. Sesje przeprowadzane są na spotkaniu w Krakowie, Katowicach lub Wrocławiu. Oraz za pośrednictwem komunikatora Skype. Wartość sesji ustalana jest indywidualnie / Sesja zespołowa- szczegóły do ustalenia z Państwem.

Metoda Mind Sonar

 • Mind Sonar mierzy style myślenia, zależne od kontekstu sytuacyjnego, dlatego wynik jest, zależny od okoliczności, które towarzyszą wypełniającemu go użytkownikowi, a nie uogólnieniem na temat jego osobowości. W przypadku mediatora-Ja jako mediator
 • Narzędzie określa podłoże, na podstawie którego możemy określić predyspozycje do wykonywania zadań na danym stanowisku
 • MindSonar jest tym samym dostosowany do potrzeb danej osoby, zespołu, organizacji i problemów z jakimi zmaga się na co dzień.

Kwestionariusz MindSonar’a w praktyce

MindSonar to narzędzie, które znajduje swoje zastosowanie w rozwiązywaniu konfliktów, rekrutacji, w coachingu indywidualnym i zespołowym.

 

Kwestionariusz może być wykorzystany miedzy innymi w:

 

 • W coachingu oraz pracy nad zasobami, rozwijaniu nowych umiejętności, określaniu celów życiowych i zawodowych,
 • W budowaniu zespołu, dobieraniu odpowiednich typów osobowościowych w celu uzyskania zgranego, skutecznie działającego zespołu,
 • W rozwiązywaniu problemów, sytuacji konfliktowychw firmie i ich ograniczaniu, w wyciąganiu wniosków z podejmowanych decyzji,

Nasi certyfikowani konsultanci

AQR International metody MTQ48:

Mariola Kujańska-psycholog

Roman Cieśla-mentor i coach, trener biznesu, mediator

 

Kwestionariusz Mind Sonar

prof. Grzegorz Francuz

 Zamów indywidualną sesje z konsultantem MTQ48,MindSonar lub ip121

 kontakt:edumentor@wp.pl

tel.531 775 033

superwizja i mentoring

Dzięki superwizji mediatorzy będą potrafili:

 1. lepiej rozumieć samego siebie jako mediatora, swoją rolę i własne reakcje na to, co dzieje się w czasie mediacji;
 2. lepiej rozumieć, co dzieje się w procesie mediacji prowadzonych indywidualnie oraz w grupie;
 3. lepiej  rozumieć potrzeby, intencje, wartości oraz postawy uczestników mediacji;
 4. w bezpiecznych warunkach testować rozwiązania, które pozwolą na przełamanie trudności, blokad i oporu podczas mediacji;
 5. dzielić się doświadczeniami z innymi mediatorami i rozwijać warsztat pracy.

W naszej pracy sięgamy po różnego rodzaju modele superwizji dedykowane mediacjom. Zachęcamy do brania udziału w dyskusjach i dajemy informacje zwrotne. Szukamy szerszej perspektywy tego, co się dzieje w mediacji.

Prowadzimy superwizje indywidualne i grupowe.

Superwizję prowadzą superwizorzy APM®, psycholodzy z 20-letnim doświadczeniem oraz psycholodzy z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Mentoring:

 • prowadzimy mentoring kompetencji w zawodzie mediatora.

 

Ceny:

 

Superwizja  i mentoring grupowy: cena 250,00 zł/6godz.

Superwizja indywidualna i mentoring: cena 200,00 zł/godz.

 

Badanie siły odporności psychicznej wraz z sesją mentorską i testem MTQ48-400,00 zł