KURSY DLA EGZAMINATORÓW I TRENERÓW

Kursy dla trenerów

Celem kursu jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera prowadzącego szkolenia  metodami aktywizującymi. Kurs rozwija kompetencje trenerskie u praktyków oraz dają gruntowne przygotowanie osobom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tym zawodzie.

Adresowany jest do osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności i kompetencje w obszarze dydaktyki dorosłych. Ukończenie kursu Akademia Profesjonalnego Trenera  umożliwia zdobycie Międzynarodowego Certyfikatu Trenera VCC.

Certyfikat VCC potwierdza umiejętności i kompetencje trenerskie zgodnie z efektami kształcenia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.


adresaci:
Szkoła adresowana jest dla kandydatów na trenerów, trenerów biznesu oraz osób, które chcą spróbować swoich sił w tej pracy, jak i tych, którzy mają już pewne doświadczenie w tym zakresie, a więc osób prowadzących szkolenia wewnętrzne w swoich firmach, wykłady i prezentacje na forum oraz osób chcących być trenerami zewnętrznymi w projektach lub szkoleniach komercyjnych ( trenerzy zewnętrzni)
Ukończenie kursu spełnia kryteria prowadzenia szkoleń finansowanych ze środków UE oraz daje możliwość  podjęcia współpracy z firmą szkoleniową zweryfikowana przez Bazę Usług Rozwojowych PARP.
 
cel szkolenia:
Całość zagadnień jest tak zaprojektowana, aby przygotować uczestnika kursu do samodzielnego projektowania i prowadzenia szkoleń metodami aktywizującymi  w obszarze biznesu lub edukacji.

W trakcie szkolenia uczestnicy:

 • Nauczą się, w jaki sposób utrzymać i skupić uwagę audytorium, w jaki sposób współpracować z grupą oraz radzić sobie w sytuacjach, na pozór, nieprzewidywalnych.
 • Zrozumieją jak wielką rolę odgrywa komunikacja werbalna i niewerbalna, jak można sprawić, aby grupa słuchała i brała czynny udział w zajęciach.
 • Dowiedzą się jak stworzyć i utrzymać kontakt z grupą.
 • Nauczą się planowania i projektowania szkoleń.
 • Poznają dynamikę procesu grupowego oraz nauczą się rozpoznawać zjawiska grupowe.
 • Będą potrafili zastosować aktywne metody nauczania.
 • Zdobędą wskazówki do tego, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w pracy z grupą i podczas wystąpień przed publicznością.

 
Program  Akademii Profesjonalnego Trenera – 80 h

Moduł I 
Warsztat doskonalenia umiejętności interpersonalnych
-doskonalenie umiejętności i zachowań komunikacyjnych, nauka otrzymywania i udzielania informacji zwrotnej
-zmiana zachowań i utrwalonych niepożądanych nawyków ,które  mogą być przeszkodą w budowaniu konstruktywnych relacji
-radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi
-wprowadzenie do treningu interpersonalnego

Moduł II
Zarządzanie procesem grupowym i zarządzanie sobą w przebiegu procesu grupowego
-proces grupowy- charakterystyka i dynamika
-proces grupowy- potrzeby grupy i rola trenera w poszczególnych fazach
-żródła trudności
-sposoby rozwiazywania konfliktów w pracy trenerskiej
-struktury do procesów grupowych

Moduł II 
Zawód trener: predyspozycje
trener: nauczyciel dorosłych osób
-rozwój zawodowy i osobisty trenera
-testy psychometryczne:ip121,MTQ48

Obszar umiejętności na sali
-rozpoczęcie szkolenia
-badanie nastawienia i poziomu motywacji
-metody aktywizowania grupy
-organizacja pracy w zespołach, myślenie twórcze, zarządzanie konfliktami

Moduł III
Warsztat trenera-metody prowadzenia zajęć:
-lodołamacze, ćwiczenia, testy, praca z metaforą, wykład, odgrywanie ról
-dyskusja, gry ,symulacje

Moduł IV
-sytuacje trudne w pracy trenera
-ogólne dyrektywy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami
-metody radzenia sobie
-blokady komunikacyjne
-autoprezentacja w pracy trenera
-prezentacja i wystąpienia publiczne
-rozwój osobisty i zawodowy trenera

Moduł V
Obszar umiejętności biznesowych

-organizacja i planowanie szkoleń
-projektowanie szkoleń metodą coachingową
-metodologia diagnozowania potrzeb szkoleniowych, narzędzia diagnozy
-metodologia projektowania szkoleń
-ewaluacja i działania poszkoleniowe
-praktyczne umiejętności biznesowe w pracy trenera
-narzędziownik trenera

Po szkoleniu
-coaching i mentoring
Egzamin – test wiedzy i zaprojektowanie swojego modułu szkoleniowego
 
Certyfikacja Vocational Competence Certiticate:
Uczestnik może podejść do egzaminu zewnętrzny w standardach VCC, który jest dwupoziomowy:
-zadanie teoretyczne: test wiedzy
-zadanie praktyczne: przygotowanie konspektu szkolenia zgodnie z wytycznymi i przeprowadzenie mini-szkolenia przed komisją egzaminacyjną
Zajęcia prowadzą trenerzy VCC, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
Osoby zainteresowanych przygotowaniem do walidacji kwalifikacji:
Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi – nr kwalifikacji w ZRK 5C141900004 zapraszamy do konsultacji z doradcą walidacyjnym/asesorem, który pomoże przygotować się Uczestnikowi do walidacji/certyfikacji kwalifikacji zgodnie z wymogami Zintegrowanego Rejestru kwalifikacji.

Warunki jakie musi spełnić osoba przystępująca do walidacji:
-posiadanie świadectwa dojrzałości
-ukończone 21 lat
-udostępnienie dokumentacji poświadczającej przez kandydata szkoleń, które obejmują w sumie 30 godzin ,dla grup minimum 5-osobowych.

Koordynatorem Akademii Profesionalnego Trenera jest trener/mentor Roman Cieśla
Zajęcia w ATP prowadzą trenerzy VCC, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Asesor

Kurs przedstawia zagadnienia potencjału i rozwoju oraz Assesment/Developmet Center-jako najbardziej precyzyjną i najefektywniejszą  metodę oceny potencjału zawodowego pracowników w poszczególnych zawodach. Procedura AC/DC ukazana jest w kursie od strony metodologicznych zasad projektowania oceny oraz mechanizmów, które gwarantują skuteczność obserwacji i wyciągania wniosków. Kurs jest szczególnie wskazany osobom ubiegającym się o statusy Egzaminatorów w systemie walidacji kwalifikacji złączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie projektowania, realizacji i prowadzenia działań po przeprowadzeniu sesji AC/DC. Szkolenie wzmocni i rozwinie kompetencje pracowników  i asesorów na tyle, że będą samowystarczalni w zakresie realizacji obu procesów do tego stopnia, że nie będzie potrzeby zatrudniania ekspertów zewnętrznych.

Adresaci:

Kurs kierowany jest dla:

 • osób które chcą zdobyć kompetencje asesora
 • osób, które chcą poznać jedną z najskuteczniejszych metod selekcji
 • pracowników działu HR organizującego diagnozę pracowników metodą AC/DC
 • menadżerów, osób pracujących na stanowiskach trenerów wewnętrznych, którzy chcą pozyskać umiejętność oceny przy pomocy AC/DC

Ramowy program usługi:

Moduł I Przed sesją AC/DC

 • Opis metody i wprowadzenie w problematykę
 • Opis kompetencji
 • Narzędzia wykorzystywane podczas sesji AC/DC
 • Przygotowanie sesji AC/DC

Moduł II Sesja AC/DC

 • Tworzenie zadań
 • Przykładowa sesja AC/DC

Moduł III Po sesji AC/DC

 • Sesja integrująca wyniki
 • Raporty i sposób ich prezentacji
 • Błędy oceny i ich wpływ na wyniki

 

Efekty kształcenia:

 • Uczestnik posiada wiedzę wymaganą dla roli asesora na temat realizowania sesji AC/DC w organizacji oraz do funkcji egzaminatora
 • Posługuje się wiedzą ogólną i specjalistyczną w zakresie problematyki AC/DC
 • Zna metody i narzędzia wykorzystywane w procesie AC/DC
 • Stosuje poznane narzędzia w projektowaniu sesji AC/DC
 • Umiejętnie stosuje efektywną komunikację podczas sesji integrującej wyniki
 • Jasno wyznacza i przedstawia cele procesu AC/DC
 • Wykorzystuje zdobytą wiedzę w obszarze kompetencji asesora i narzędzi asessmentowych do pracy z klientem

 

Kierownikiem projektu jest Cezary Radomski-twórca Szkoły AC/DC

Akademia Coachingu i mentoringu

Program, z którego mogą Państwo skorzystać w naszej Akademii Profesjonalnego Coachingu i Mentoringu obejmuje coaching i mentoring z elementami psychologii. Uczymy, w jaki sposób można rozwijać konkretne umiejętności i pokazujemy, jak skutecznie wprowadzać zmiany w życiu.

 

Zdobyte umiejętności oraz wiedza z zakresu psychologii pozwala naszym absolwentom tworzyć zdrowe warunki do rozwoju, wspierać w realizacji celów, wzmacniać motywację, pomagać pokonywać przeszkody natury psychologicznej oraz poprawiać skuteczność zawodową i osobistą.
Wiedza zdobyta podczas kursu z psychologii, socjologii i filozofii jest utrwalana podczas zajęć praktycznych.

 

Adresaci:

Mediatorzy, trenerzy rozwoju osobistego, trenerzy biznesu, specjaliści HR, psychologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, nauczyciele, trenerzy sportu, przedstawiciele handlowi, osoby, które oferują coaching w ramach własnej działalności, właściciele firm, dyrektorzy, menedżerowie, doradcy zawodowi, osoby pracujące w poradnictwie psychologicznym oraz pomocowym.

 

Dlaczego warto?

 • Wiedza psychologiczna podawana w praktyczny sposób oraz utrwalana podczas ćwiczeń;
 • Udział w superwizji;
 • Mentoring kompetencji;
 • Zaawansowane narzędzia pracy z nurtów poznawczo-behawioralnych, psychologii pozytywnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, NLP;
 • Certyfikacja w systemie Vocatioal Competence Cettificate;
 • Badanie kompetencji zawodowych testami psychometrycznymi.

 

Zajęcia z zakresu coachingu prowadzą coachowie-mentorzy z przygotowaniem psychologicznym, socjologicznym, filozoficznym oraz terapeutycznym, którzy odnieśli sukces w życiu zawodowym.

Patronat merytoryczny i programowy:

Master Coach prof. Grzegorz Francuz, certyfikowany trener metody MindSonar, filozof, terapeuta

Program jest skierowany nie tylko do osób, które chcą nauczyć się wykorzystywania narzędzi coachingowych i technik, lecz także do tych, które chcą zrozumieć mechanizmy psychologiczne, wykorzystywane podczas coachingu i poznać powody ich skuteczności.

Program:

MODUŁ  PSYCHOLOGIA  W COACHINGU i MENTORINGU – 40 godzin
Rola emocji i inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka
Uczenie dorosłych
Motywacja i osiąganie celów
Psychologia pozytywna
Psychologia wprowadzania zmian
Modele terapeutyczne, z których czerpie coaching
Stres zawodowy i wypalenie

MODUŁ PRAKTYKA COACHINGU i MENTORINGU – 80 godzin rozwijających postawę i umiejętności coachingowych. Celem tego bloku jest przygotowanie słuchaczy do korzystania z technik i narzędzi oraz samodzielnego prowadzenia sesji.
Wprowadzenie do coachingu i mentoringu
Rozwój kompetencji coacha i mentora
Modele w coachingu i mentoringu
Prowadzenie coachingu
Narzędzia i metody pracy wykorzystywane w coachingu i mentoringu
Podejścia terapeutyczne a coaching
Czynniki wywołujące zmiany
Dialog wewnętrzny i samoocena
Przekonania ograniczające i reguły postępowania z nimi
Brak motywacji do wprowadzania zmian
Hierarchia poziomów logicznych
Coaching – pułapki i metody ich unikania
Rozliczanie efektów coachingu
Testy psychometryczne w coachingu i mentoringu


Kontynuacja rozwoju coacha – programy zaawansowane:

 • Akademia Menadżera – coaching menadżerski, biznesowy i zespołowy;
 • Coaching i mentoring – efektywne narzędzie wsparcia w organizacji;
 • Coaching konfliktu – budowanie porozumienia ® oraz praca w kryzysie emocjonalnym;
 • Coaching Skoncentrowany na Rozwiązaniach SFC;
 • Mentoring w organizacji;
 • Life coaching. Jak pomagać ludziom żyć w poczuciu szczęścia;
 • Siła stresu, czyli jak stresować się mądrze;
 • Budowanie poziomów świadomości wg Hawkinsa;
 • Praca z emocjami – efektywne metody zarządzania emocjami;
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR);
 • Racjonalna Terapia Zachowań (RTZ);
 • Coaching relacji: mediacje rodzinne;
 • Akademia Trenera Biznesu i w organizacji;
 • Akademia Profesjonalnego Mediatora APM®.

 

Akredytacja/certyfikacja

Vocational Competence Certificate (na podstawie ICF)

Certyfikacja VCC potwierdza kompetencje w pracy coacha w obszarze jego wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w oparciu o opisy efektów kształcenia zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.