CENTRUM SZKOLEŃ

Akademia Profesjonalnego Mediatora APM® mediacje sądowe i pozasądowe

Profesjonalizm, jakość i możliwość uzyskania nowego zawodu mediatora.

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej prowadzi kursy i szkolenia rozwijające potencjał i kompetencje mediatorów oraz w skuteczny sposób przygotowuje Uczestnika do potwierdzenia kwalifikacji z obszaru mediacji zatwierdzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i włączonych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Akademia Profesjonalnego Mediatora APM – mediacje sądowe i pozasądowe® powstała w wyniku wieloletnich doświadczeń praktyków, ekspertów z zakresu mediacji, prawa i kompetencji psychospołecznych.
Efektem jakości naszych usług jest współpraca jako Partner Merytoryczny z Uczelniami m.in. z Uniwersytetem Humanistyczno-Społecznym SWPS we Wrocławiu, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, Collegium Da Vinci w Poznaniu.
Edukacja Kursantów opiera się o system kształcenia Vocational Competence Certificate i APM.

Co nas wyróżnia:

Kurs daje odpowiedz nie tylko na pytanie „jak”, ale także „dlaczego” ludzie zachowują się w określony sposób w sytuacjach konfliktowych i kryzysach oraz czy te zachowania mogą być modyfikowane.
Uczymy warsztatu pracy mediatora, opierając się na modelu PBI™ w podejściu poznawczym, behawioralnym i interpersonalnym.
Wiedza jest przekazywana w poszczególnych specjalizacjach Akademii na poziomie podstawowym i zaawansowanym – Master Class.

Dlaczego warto?
– System kształcenia i certyfikacji Vocational Competence Certificate
– Programy akredytowane jako Akademia Edukacyjna i Partner Egzaminacyjny w standardach VCC oraz APM
– Autorskie narzędzia rozwojowe skuteczne w mediacjach i negocjacjach takie jak: Coaching konfliktu- budowanie porozumienia w organizacji®, Model PBI™ oparty na podejściu poznawczym, behawioralnym i interpersonalnym
– Dofinansowania kursów i szkoleń w ramach projektu Akademia Menedżera  EduMentor dla MiŚP poprzez Bazę Usług Rozwojowych
– Wysoka jakość naszych szkoleń potwierdzona znakiem jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych MSUES przyznawanym przez samorząd instytucjom, które realizują usługi na najwyższym poziomie
– Akademia Bliżej Partnerem  Merytorycznym w realizacji studiów podyplomowych z mediacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów
– Kursy prowadzą certyfikowani trenerzy/mentorzy i praktycy mediacji
– 10 lat doświadczenia na rynku edukacyjnym
– 15 tysięcy godzin szkoleniowych z zakresu mediacji, kompetencji psychospołecznych i prawa
– Wysoka jakość naszych szkoleń potwierdzona w ankietach ewaluacyjnych w Bazie Usług Rozwojowych 4,9-5 w skali pięciostopniowej.

 

Adresaci:

● praktykujący mediatorzy
● prawnicy różnych specjalności: adwokaci, radcy prawni, komornicy i notariusze
● psychologowie i psychoterapeuci
● kuratorzy sądowi
● pracownicy socjalni
● osoby świadczące nieodpłatną pomoc prawną
● drobni usługodawcy, którzy chcą usprawnić procesy związane z dochodzeniem należności od osób fizycznych
● studenci na powiązanych kierunkach studiów, tj. prawo, psychologia, socjologia,pedagogika.
● nauczyciele i pedagodzy szkolni.

Kurs podstawowy- przygotowujący do zawodu mediatora.

Celem kursu jest przygotowanie Uczestnika do pełnienia zawodu mediatora.
Program podstawowy kursu spełnia standardy kształcenia mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Przygotowuje także do egzaminów certyfikujących, które potwierdzają wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne, a także kompetencje społeczne w kwalifikacji mediacje cywilne, gospodarcze w systemie VCC.

Co daje podstawowy kurs?

Uczestnik może ubiegać się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych, która jest prowadzona przez Prezesów Sądów Okręgowych.

Istnieje także możliwość wpis na Listę Stałych Mediatorów Ośrodka Mediacji MIR Synergia po spełnieniu wymogów związanych z przyznawaniemrekomendacji Ośrodka Mediacji.

Ukończenie podstawowego szkolenia zapewnia kwalifikacje zawodowe (zawód: Mediator, kod PKD 69.10.Z).

Kompetencje zdobyte w ramach kursu mogą być także wykorzystywane w wielu sferach działalności zawodowej, jako kluczowe umiejętności społeczne związane z rozwiązywaniem różnego rodzaju konfliktów.

Program kursu może stanowić wsparcie programów dotyczących zarządzania konfliktem i jego profilaktyki w przedsiębiorstwach oraz różnego rodzaju organizacjach.

Kursy na mediatora dają przede wszystkim możliwość rozwinięcia kompetencji społecznych i osobistych w obrębie:

● efektywnej komunikacji interpersonalnej,
● umiejętności współpracy,
● dążenia do porozumienia,
● konstruktywnego zarządzania konfliktami,
● umiejętności generowania postaw, które wspierają rozwiązywanie konfliktów,
● prowadzenia mediacji oraz negocjacji zgodnie z modelami klasycznymi i transformatywnymi,
● budowania samoświadomości i poczucia odpowiedzialności,
● opanowywania emocji oraz stresu,
● rozwoju inteligencji emocjonalnej.

Program szkolenia podstawowego:
• Wprowadzenie do mediacji, rodzaje i modele mediacji
• Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego – procedury mediacyjne
• Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
• Techniki radzenia sobie w konfliktach
• Pseudorozwiązania w konfliktach
• Indywidualne postawy wobec konfliktów
• Strategie działania w konfliktach, cykl konfliktu
• Metoda Coaching Konfliktu – Budowanie Porozumienia®
• Wprowadzenie do modelu PBI
• Podstawy negocjacji i mediacji
• Techniki mediacji i komunikacji
• Trening umiejętności mediacyjnych i komunikacyjnych
• Symulacje mediacji
• Przeciwwskazania do prowadzenia postępowań mediacyjnych
• Wymagana dokumentacja w postępowaniach mediacyjnych
• Ramy prawne mediacji – podstawy
• Standardy i zasady mediacji
• Etyka w zawodzie mediatora
• Egzamin wewnętrzny w standardach APM

Nowoczesne metody nauczania oparte na dowodach 

(evidence-based practice)
80% treningów i 20% wykładów zgodnie z cyklem nauczania dorosłych wg Davida A. Kolba, efektywna nauka polegająca na doświadczaniu i łączeniu teorii bezpośrednio z praktyką. Podczas „doświadczania” prowadzący zajęcia przekazuje niezbędną wiedzę i instrukcje dotyczące wykonywania działania, a w razie konieczności-inspiruje oraz wspiera.

Materiały szkoleniowe:

– dostęp do platformy e-learningowej
– autorskie materiały szkoleniowe, podręcznik „Mediacje sądowe i pozasądowe”,
– wzory dokumentów mediacyjnych

-zagwarantowana opieka merytoryczna poszkoleniowa.


Zaświadczenia i certyfikaty:

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje Zaświadczenie oraz Certyfikat APM, który potwierdza zgodność kursu ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
Programy specjalistyczne są akredytowane przez Ośrodek Mediacji Instytut Rozwoju Mediacji Synergia.


Trenerzy współpracujący:

dr Marzena-Szymków-Gac:

asesor, doradca walidacyjny, coach, mediatorka, trenerka

Mariola Kujańska:

mediatorka, trenerka biznesu, psycholog, coach

Joanna Pijacka:

mediatorka rodzinna, asesor, trenerka, coach

Roman Cieśla:

asesor,trener biznesu, ekspert rozwiazywania konfliktów w organizacji i biznesie, coach, mediator pracowniczy i gospodarczy, mentor

Cezary Radomski:

psycholog, socjolog, trener biznesu, asesor, ekspert mediacji i negocjacji w organizacji i biznesie, kierownik studiów podyplomowych SWPS Mediacje i negocjacje w organizacji i biznesie

Natalia Kurzawa

certyfikowany trener mediacji i negocjacji VCC, coach, doradca filozoficzny

Eksperci z zakresu prawa w mediacjach:

dr Joanna Ożarowska:

mediator, trener, ekspert z zakresu prawa

sędzia Piotr Gomola

radca prawny Justyna Burek-Wawrzyniak:

trener, mediator, ekspert prawa

radca prawny Anna Weber

trener, mediator, ekspert prawa

 

Walidacja i Certyfikacja 

Kwalifikacje, które obejmują Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych oraz gospodarczych zostały włączone przez Ministerstwo Sprawiedliwości do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji 10 grudnia 2018 roku. Instytucją Certyfikującą dla kwalifikacji jest Fundacja VCC, która ma prawa do certyfikowania oraz walidowania kwalifikacji Mediacje cywilne i gospodarcze.
Opisy poszczególnych kwalifikacji zostały opracowane przez ekspertów Akademii Bliżej współpracujących ze specjalistami Fundacji VCC. Akademia Bliżej ma status Partnera Egzaminacyjnego VCC

Kwalifikacje mają charakter dwupoziomowy.

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych

Uzyskanie tych kwalifikacji potwierdza wiedzę i umiejętności społeczne związane ze specyfikacją prowadzenia procesu mediacji (zarówno w przypadku mediacji sądowej, jak i pozasądowej) oraz specjalizacją w zakresie mediacji cywilnych.

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych

Osiągnięcie kwalifikacji potwierdza znajomość tematów prawnych oraz związanych z nimi sprawami gospodarczymi. Do uzyskania tych kwalifikacji niezbędne jest posiadanie wyżej wymienionej kwalifikacji Prowadzenia mediacjach sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych.

Kursy przygotowujące do walidacji i certyfikacji VCC


Prowadzimy szkolenia przygotowujące do certyfikacji w systemie bezpośrednim i mieszanym (e-learning oraz konsultacje z mentorem/doradcą walidacyjnym), które wyrównują programowe luki kształcenia i przygotowują do systemu certyfikacji zgodnie z ZRK.
Uczestnik ma możliwość podejścia do wstępnej walidacji efektów kształcenia – test wiedzy.

Mediacje Rodzinne

Certyfikowany kurs specjalistyczny z zakresu mediacji rodzinnych w ramach Akademii Profesjonalnego Mediatora APM® przygotowuje do samodzielnego prowadzenia mediacji rodzinnych ze skierowania sądowego oraz pozasądowego, które mogą dotyczyć:
ustalenia warunków rozstania, podziału majątku, podziału spadku, opieki nad dziećmi, alimentów oraz sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej.
Prowadzone mediacje mogą dotyczyć także innych spraw rodzinnych takich jak: konflikty związane z podziałem obowiązków, zarządzanie finansami w rodzinie, rodzicielstwem i budowaniem konstruktywnego dialogu w relacjach.

Adresaci:
mediatorzy, adwokaci, radcy prawni, sędziowie w stanie spoczynku, notariusze, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy społeczni, kuratorzy, nauczyciele, socjolodzy, terapeuci, trenerzy, coachowie, oraz inne osoby, dla których wiedza z zakresu kompetencji mediacyjnych jest niezbędna ze względu na wiele problemów, z jakimi muszą się mierzyć w sferze zawodowej lub osobistej.

Dlaczego warto zostać mediatorem rodzinnym:
możliwość prowadzenia mediacji rodzinnych w ramach: własnej działalności gospodarczej, ośrodków i poradni psychologicznych, NGO pracujących na rzecz rodziny, jednostek systemu pomocy społecznej, kancelarii adwokackich i radcowskich oraz w ramach punktów świadczenia nieodpłatnych porad prawnych.

Program szkolenia jest opracowany na podstawie efektów kształcenia, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Co wyróżnia nasz kurs?

Kurs zawiera program nawiązujący do nurtów skoncentrowanych na rozwiązaniach i wzmacniających takich jak: idea Porozumienia Bez Przemocy, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Racjonalnej Terapii Zachowania, Dialogu Motywującego oraz Psychologii Pozytywnej i coachingu.
Proponowany program wywodzi się z międzynarodowych standardów oraz doświadczeń z zakresu mediacji rodzinnych – transformatywnych i humanistycznych. Kurs jest zgody ze standardami szkolenia mediatorów.

Warunkiem niezbędnym uczestniczenia w szkoleniu specjalistycznym jest ukończenie szkolenia podstawowego/bazowego najmniej 40 h.
Program dostępny w wersji podstawowej 20 h i zaawansowanej 40 h.

Program kursu mediacje rodzinne:

· Specyfika konfliktów rodzinnych i małżeńskich
· Zaburzenia psychiczne, emocjonalne, uzależnienia przeciwskazaniem do prowadzenia mediacji
· Źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią
· Rola mediatora dbającego o dobro dziecka
· Różnice pomiędzy mediacją rodzinną a terapią
· Metody pracy z perspektywami postrzegania konfliktu przez każdą ze stron
· Metody wspierania budowania wzajemnego zrozumienia potrzeb u każdej ze stron
· Rola emocji i pracy z nimi w procesie mediacji
· Blokady w zawarciu porozumienia: poczucie krzywdy, diabelskie koło komunikacji, przekonania ograniczające
· Techniki budowania zrozumienia w trakcie prowadzenia mediacji: pytania cyrkularne, zamiana ról, podwojenie
· Jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej
· Modele opieki nad dzieckiem po rozstaniu rodziców
· Sposoby włączania dzieci do mediacji
· Etapy rozwoju dziecka
· Przemoc w rodzinie a mediacje
· Metody pracy w ostrych konfliktach
· Wspieranie rozwiązań i konstruowania ugód mediacyjnych
· Kontekst prawny konfliktów rodzinnych (rozwód, separacja, ustroje majątkowe małżonków, władza rodzicielska, alimentacja)
· Umiejętność współpracy w ko-mediacji
· Zasady współpracy z instytucjami i ekspertami zewnętrznymi
· Samorozwój mediatora rodzinnego- rola superwizji i mentoringu w pracy mediatora rodzinnego
· Etyka i standardy pracy mediatora rodzinnego

Moduł zaawansowany
Modele/podejścia i techniki pracy w mediacji rodzinnej

· Mediacja transformatywna
· Mediacja humanistyczna
· Metody Porozumienia Bez Przemocy w mediacji
· Coaching konfliktu
· Mediacje w nurcie TSR-skoncentrowanym na rozwiązaniach
· Dialog motywujący jako metoda pracy w zmianie
· Psychologia zmiany
· Rozwój inteligencji emocjonalnej kluczowym zasobem mediatora rodzinnego

 

 

Mediacje Cywilne

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych. Mediacje cywilne umożliwiają rozwiązanie sporu, zanim sprawa trafi do sądów w konfliktach sąsiedzkich, spornych kwestiach dotyczących zaległych zobowiązań czy spłaty należności. Mediacje cywilne dotyczą katalogu spraw: od działu spadku i podziału majątku wspólnego, poprzez spory sąsiedzkie, kwestie odszkodowań i naprawienia szkody czy zadośćuczynienia, wykonanie umowy i kwestie zapłaty, prawa autorskie, ochronę dóbr osobistych.
Warunkiem niezbędnym uczestniczenia w szkoleniu specjalistycznym jest ukończenie szkolenia podstawowego/bazowego najmniej 40 h.
Program szkolenia jest spójny z efektami kształcenia kwalifikacji Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych cywilnych.
Dostępny w wersji podstawowej 20 h i zaawansowanej 40 h.

Program szkolenia Mediacje Cywilne:
Mediacje cywilne sądowe i pozasądowe. Aspekty prawne.
1. Warunki i skutki prawne zawarcia ugody mediacyjnej
2. Skutki prawne zawarcie ugody mediacyjnej w zakresie powagi rzeczy ugodzonej
3. Przesłanki odmowy zatwierdzenia ugody przez sąd
4. Ochrona danych osobowych w zakresie prowadzenia mediacji
5. Dopuszczalność rozstrzygnięcia mediowanych kwestii w jednej lub kilku ugodach
6. W jakich postępowaniach, co do jakich praw, nie jest dopuszczalne zawarcie ugody
7. Konieczne (formalne) elementy ugody
8. Podstawowe zasady konstruowania ugody mediacyjnej
9. Ugoda a nadanie jej klauzuli wykonalności
12. Zatwierdzanie ugody mediacyjnej przez Sąd w postępowaniu pozasądowym
13. Eksperci zewnętrzni (prawnicy) do weryfikacji treści ugody
14. Poufność w mediacji

Mediacje Gospodarcze

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych. Mediacje gospodarcze obejmują swym zakresem wszelkie konflikty lub rozbieżności interesów powstałe pomiędzy partnerami biznesowymi. Program szkolenia jest spójny z efektami kształcenia kwalifikacji Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych oraz przygotowuje do ustandaryzowanego procesu nadawania kwalifikacji mediatorom gospodarczym w procesie walidacji/certyfikacji.
Warunkiem niezbędnym uczestniczenia w szkoleniu specjalistycznym Mediacje Gospodarcze jest ukończenie szkolenia podstawowego/bazowego co najmniej 40 h oraz specjalistycznego Mediacje Cywilne. Aspekty prawe. Program szkolenia Mediacje sądowe i pozasądowe gospodarcze dostępny jest w wersji podstawowej 20 h zaawansowanej 50 h.

Adresaci:
• Praktykujący mediatorzy
• Prawnicy różnych specjalności, przede wszystkim: adwokaci, radcy prawni, komornicy
• Notariusze, doradcy podatkowi
• Psychologowie biznesu
• Przedstawiciele przedsiębiorców, którzy kwalifikacje z zakresu mediacji mogą wykorzystać w kontaktach z pracownikami, kontrahentami i klientami
• Osoby zatrudnione w pionach egzekucyjnych różnych przedsiębiorstw
• Przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających przedsiębiorców działających na rzecz biznesu.

Moduł: Aspekty prawne w mediacji
1. Umowy w obrocie gospodarczym – specyfika.
2. Znaczenie mediacji w obrocie gospodarczym.
3. Pojęcie i zakres sprawy gospodarczej.
4 Reguły, zasady i konsekwencje prawne istotne w kontekście mediacji gospodarczych.
5. Poufność w mediacji.
6. Umowa ugody:
– Ugoda jako umowa nazwana kodeksu cywilnego, zagadnienia materialnoprawne, regulacje prawne.
– Ugoda w mediacji, dualny charakter,
– Elementy ugody mediacyjnej,
– Ugoda mediacyjna jako tytuł egzekucyjny,
– Przebieg mediacji – aspekty prawne,
– Zatwierdzenie ugody mediacyjnej,
– Sposoby wzruszenia ugody.

Moduł: Mediacje i negocjacje gospodarcze w organizacji i biznesie

1. Współczesna mediacja w sporach gospodarczych.
2. Rola mediatora i zasady mediacji gospodarczych.
3. Prowadzenie procesu negocjacji i mediacji opartych na interesach stron.
4. Zasady negocjacji rzeczowych.
5. Siedem elementów negocjacji.
6. Płaszczyzny negocjacji rzeczowych.
7. Strategie negocjacji i radzenie sobie z manipulacją.
8. Bariery w mediacji (impas) – przyczyny i sposoby ich pokonywania.
9. Emocje w negocjacjach – jak je wykorzystać nie tylko w biznesie.
10. Budowanie świadomości mediatora i przygotowanie do radzenia sobie
z emocjami w procesie negocjacji.

Mediacje pracownicze

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia mediacji w sprawach pracowniczych w organizacji. Program dedykowany jest mediatorom wewnętrznym w organizacji, mediatorom stałym i przedstawicielom organizacji zmagających się z istniejącymi konfliktami lub chcących przygotować się do zarządzania potencjalnymi konfliktami poprzez mediacje pracownicze.

 

Adresaci:
• Praktykujący mediatorzy
• Dyrektorzy i kierownicy działów HR
• Przedsiębiorcy
• Osoby zainteresowane wykonywaniem zawodu mediatora w organizacji
• Prawnicy obsługujący przedsiębiorstwa

Dlaczego warto?

Program pomaga budować, rozwijać lub wzmacniać posiadane umiejętności, wiedzę i kompetencje potrzebne na czas konfliktu. Pomaga organizacjom w realizowaniu takich celów, jak:
• Zapobieganie eskalacji konfliktów w strukturach organizacji,
• Wdrażanie otwartej i konstruktywnej komunikacji,
• Zachęcanie do współpracy i budowania relacji,
• Budowanie samoświadomości pracowników w roli mediatorów,
• Tworzenie środowiska, w którym problemy są rozwiązywane wspólnie,
• Budowanie zespołów.

Program szkolenia:

1. Typy konfliktów w miejscu pracy.
2. Mechanizmy napędzające konflikty.
3. Strategie rozwiązywania konfliktów.
4. Coaching zarządzania konfliktem.
5. Model koła konfliktu CYNERGII.
6. Profilaktyka konfliktu.
7. Radzenie sobie z emocjami w konfliktach w organizacji.
8. Mediacja jako dialog konstruktywny.
9. Procedury i przebieg mediacji pracowniczych.
10. Techniki mediacyjne charakterystyczne dla mediacji pracowniczych.
11. Mediacje pracownicze wewnątrz organizacji.
12. Mediacje pracownicze związane z mobbingiem.
12. Uregulowania prawne dotyczące mediacji pracowniczej.
13. Dokumentacja mediatora – protokoły, wnioski, ugody.
14. Metody wprowadzania mediacji do zakładów pracy – standardy.

podstrona:

Mediacje oświatowe

Program przygotowuje do prowadzenia mediacji rówieśniczych, szkolnych i oświatowych oraz pozwala na poszerzenie wiedzy i podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązywania konfliktów w placówkach oświatowych.

Adresaci:
pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, studenci nauk humanistycznych

Program szkolenia:
• Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Rzecznika Praw Dziecka.
• Kodeks Etyczny Mediatora Rówieśniczego i Szkolnego.
• Specyfika placówki oświatowej jako miejsca pracy i jej podatność na konflikt.
• Konflikt: definicja, rodzaje.
• Alternatywne rodzaje rozwiązywania konfliktu.
• Mediacje (zasady, rodzaje, etapy, techniki mediacyjne).
• Rozwój kompetencji mediacyjnych.

Mediacje Oświatowe

Program przygotowuje do prowadzenia mediacji rówieśniczych, szkolnych i oświatowych oraz pozwala na poszerzenie wiedzy i podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązywania konfliktów w placówkach oświatowych.

Adresaci:
pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, studenci nauk humanistycznych

Program szkolenia:
• Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Rzecznika Praw Dziecka.
• Kodeks Etyczny Mediatora Rówieśniczego i Szkolnego.
• Specyfika placówki oświatowej jako miejsca pracy i jej podatność na konflikt.
• Konflikt: definicja, rodzaje.
• Alternatywne rodzaje rozwiązywania konfliktu.
• Mediacje (zasady, rodzaje, etapy, techniki mediacyjne).
• Rozwój kompetencji mediacyjnych.AKTUALNOŚCI

Za nami pierwszy w kraju kurs Akademia Profesjonalnego Mediatora Cywilnego, który kończył się potwierdzeniem kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Instytucją Certyfikującą jest Fundacja VCC której jesteśmy Partnerem Egzaminacyjnym. Gościliśmy przedstawicieli Podmiotu Zewnętrznego Zapewniającego Jakość dla Instytucji Certyfikującej – Fundację Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

Składamy ogromne gratulacje naszym uczestnikom, którzy oficjalnie zostali pierwszymi w Polsce mediatorami z potwierdzoną kwalifikacją rynkową z mediacji
cywilnych sądowych i pozasądowych, których mieliśmy przyjemność przygotować w czasie trwania kursu do egzaminu certyfikującego. Czujemy się wyróżnieni i dumni, że wieloletnie doświadczenie edukacyjne naszych mediatorów, trenerów i coachów przyczyniło się do dzisiejszego sukcesu. Składamy także serdeczne podziękowania egzaminatorom Fundacji VCC. Chcielibyśmy również podziękować osobom pracującym przy tym projekcie, które przyczyniły się do opracowania naszej wewnętrznej walidacji sędziemu Piotrowi Gomola oraz Joannie Pijackiej za doskonałą superwizję a także grupie ekspertów współpracujących przy opracowaniu kwalifikacji: adwokat i mediator dr Anna Koropczuk i asesor, psycholog, wykładowca SWPS Cezary Radomski. Ogromnie dziękujemy za Wasz wkład i profesjonalizm.

Więcej o kwalifikacjach:
https://vccsystem.eu/pierwszy-egzamin-do-kwalifikacji-rynkowej-prowadzenie-mediacji- sadowych-i-pozasadowych-w-sprawach-cywilnych/
www.kwalifikacje.gov.pl

TERMINARZ

Terminy szkoleń wraz z cennikiem są dostępne na stronie głównej Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademii Bliżej w zakładce Terminarz:
 

ZAUFALI NAM

Szkoliliśmy między innymi z sukcesem

ponad 50 Kancelarii Adwokackich i Radców Prawnych, instytucje administracji państwowej, samorządowej, liczne Uczelnie i Przedsiębiorców:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
 • Miasto Białystok
 • Starostwo Powiatowe w Białymstoku
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS we Wrocławiu
 • Akademia WSB Dąbrowa Górnicza
 • Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach
 • Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
 • Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Małopolska Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
 • PCPR Żary
 • PCPR Zielona Góra
 • Wyższą Szkołę im.Bogdana Jańskiego w Opolu
 • Politechnikę Sląską w Gliwicach
 • Międzynarodowy Instytut Outsourcingu w Elblągu
 • Izba Celna
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
 • PRO-TOM SECUTITY Sp.z o.o. w Lodzi
 • Izba Rzemieślnicza w Opolu
 • Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie
 • Kancelaria Adwokacka Zbigniew Konowalczuk
 • Centrum Szkoleń i Psychoterapii Caterina Sp.z o.o. w Swidnicy
 • Urząd Miasta w Opolu
 • Gmina Kolonowskie
 • Miasto Zabrze
 • Starostwo Chrzanów
 • Administracja Oświaty w Kluczborku
 • AGART-PRO Sp.z o.o.
 • Fundacja ‘Dziecko w centrum’ Poznań
 • Powiat Augustowski
 • Powiat Wysokomazowiecki
 • Powiat Wąsosz
 • Powiat Chorzele
 • Powiat Goworowo
 • Powiat Szczutowo
 • Gmina Czersk
 • Gmina Dębica Kaszubska
 • Gmina Stary Targ
 • Gmina Somonino
 • Gmina ŁęczyceBLOG

O naszej publikacji dla mediatorów.

Autorami  kompendium wiedzy z zakresu mediacji: Mediacje sądowe i pozasądowe są eksperci  Akademii Bliżej:

Prof. Grzegorz Francuz, Natalia Kurzawa, coach, mediatorka-dyrektor zarządzający Akademią Bliżej, Cezary Radomski, wykładowca SWPS we Wrocławiu-kierownik merytoryczny studiów podyplomowych: Negocjacje i mediacje w organizacji i biznesie, asesor metody oceny kompetencji AC/DC, Krzysztof Augustyn, prawnik z 20-letnim doświadczeniem w obszarach prawa administracyjnego i cywilnego, specjalizacja mediacje w postępowaniu administracyjnym.

Recenzji publikacji dokonał sędzia Rafał Cebula

Autorski podręcznik Akademii Bliżej kierowany jest do psychologów,pedagogów,socjologów,prawników,menedżerów,pracowników HR, właścicieli firm, pracowników administracji państwowej i samorządowej, pracowników pionów windykacyjnych oraz prawnych w przedsiębiorstwach i instytucjach, a także przyszłych mediatorów, którzy chcą uzyskać status mediatora stałego ( sądowego),prowadzić mediacje sądowe i pozasądowe oraz dla innych osób, które chcą uzupełnić swoją wiedzę lub zyskać dodatkowe kompetencje.

Niniejsza publikacja dedykowana jest do kształcenia  w systemie VCC. Zawarte w niej treści pozwalają na zrozumienie istoty procesu mediacji, pozyskanie wiedzy i kompetencji w zakresie sztuki rozwiazywania konfliktów oraz na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu  VCC Select Competence-Mediacje sądowe i pozasądowe.

Podręcznik jest doskonałym kompendium wiedzy wspierającej programy dot. zarządzania proaktywnego konfliktami oraz jego zapobiegania w organizacji i biznesie. Zawiera  rozdział na temat coachingu konfliktu autorstwa prof. Grzegorza Francuza-metody/specjalności unikalnej w Polsce, w które specjalizuje się akademia Bliżej.

Ze wstępu:

Celem tej książki jest ukazanie innej perspektywy rozumienia konfliktu i dostarczenie konkretnych psychologicznych narzędzi, służących konstruktywnemu porozumiewaniu się i twórczemu rozwiązywaniu konfliktów poprzez mediacje. Wyobrażenia, które nie są weryfikowane z rzeczywistością są źródłem uprzedzeń, nadinterpretacji, stereotypowych zachowań oraz projekcji. Warto wiec mieć świadomość tych mechanizmów, aby im przeciwdziałać. Dobry mediator i negocjator to ten, kto rozumie możliwie wiele interesów stron zaangażowanych w konflikty, potrafi je jasno wyrazić, uświadomić potrzeby niezaspokojone stron oraz zmotywować do współpracy, nie poddając się manipulacji.

Mediacja jest pojęciem ciężkim do zdefiniowania pod względem swojego zakresu. Każdy z nas jest w określonych sytuacjach swoistym mediatorem. Mówiąc o mediacji,  nie sposób nie sięgnąć do etymologii tego słowa. Ma ono pochodzenie łacińskie i oznacza „być w środku, pośredniczyć” od medius ‘środkowy; bezstronny’”. Jak widzimy, spojenie na rodowód naszego pojęcia przewodniego daje nam pewien wgląd w dwa zakresy interpretacji. Jednym z nich jest pozycja pośrednika, a drugą postawa bezstronności. Każda z tych pozycji może być rozwinięta w odrębne modelu prowadzenia mediacji. W starożytnych Chinach mediacja była wykorzystywana zgodnie z konfucjańskim przekonaniem o wyższości moralnej perswazji i porozumienia nad przymusem, dążenia do równowagi i harmonii społecznej.

Chęć „wzięcia sprawy we własne ręce”, potrzeba znalezienia prawdziwie neutralnych pomocników w rozwiązywaniu sporów zaowocowała upowszechnieniem mediacji w coraz to liczniejszych obszarach konfliktów: sporach zbiorowych, pracowniczych i gospodarczych, konfliktach społecznych i sąsiedzkich, rodzinnych oraz między ofiarą a sprawcą przestępstwa

W niniejszej książce przedstawimy podstawowe wymagania wobec mediatora, jakimi są wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz sposoby na rozwinięcie tych kompetencji. Następnie przejdziemy do zagadnień związanych z zdefiniowaniem pożądanych cech psychospołecznych – w rozumieniu odpowiedniej wrażliwości jaka jest określana przez inteligencję emocjonalną.  Po tym etapie przejdziemy do zdefiniowania źródła konfliktów oraz ich klasyfikacji.

Kolejne części przedstawiają ujęcie mediacji jako procesu, w którym na poszczególnych etapach realizowane są konkretne cele spójne z  rolą mediatora i stron konfliktu. Dalej przyjrzymy się tu sposobom postępowania, prześledzimy interesujące przypadki oraz zapoznamy się z formą dokumentacji jaką mediator musi prowadzić.”

Rozdział Coaching konfliktu:

„dzięki coachingowi konfliktu klient rozwija samoświadomość, zdaje sobie sprawę z ograniczeń własnej subiektywnej perspektywy postrzegania konfliktu i swojej aktywności w nim. Dostrzega wielowymiarowość sytuacji, uczy się uważności, rozwija inteligencję emocjonalną, uświadamia sobie swój własny dialog wewnętrzny, który toczy w kontekście konfliktu. Dzięki temu uzyskuje badawczy dystans do siebie, wewnętrzną przestrzeń mentalną, wolność wyboru zachowania i rozwoju w pożądanym kierunku. Otwierają się przed nim nowe perspektywy i możliwości, a przede wszystkim sprawniej sobie radzi z konfliktami oraz uczestniczy w mediacjach jako autonomiczny podmiot, a nie jak marionetka pociągana za sznurki nawyków i nieświadomych reakcji czy prowokacji ze strony innych ludzi. 

Coaching konfliktu daje możliwość przyjrzenia się z zewnątrz dynamice konfliktu, wnosi światło świadomości i daje wgląd, dzięki któremu możemy dostrzec swoją odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. Dzięki temu mamy szansę stać się autonomicznymi podmiotami konfliktowej sytuacji, sprawniej z nim sobie radzić i wyznaczyć sobie cele, które chcielibyśmy osiągnąć

 

Spis treści:

Wstęp 

 

1 Komunikacja interpersonalna

1.1 Czym jest informacja?

1.2 Podstawy konstruktywnego porozumiewania się w mediacji  

1.2.1 Jak budować kontakt i porozumienie?

1.2.2 Techniki komunikacji i ich przegląd 

1.2.3 Komunikacja w mediacji 

1.2.4 Techniki komunikacji w mediacji

1.2.5 Pytania w mediacji 

1.2.6 Źródła blokad komunikacyjnych w mediacji

1.2.7 Asertywność w zawodzie mediatora 

 

2 Mediator – rola kompetencje w zawodzie 

 

3 Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów 

3.1 Konflikt – co to jest? 

3.2 Detektory konfliktu 

3.3 Dynamika konfliktu 

 

4 Konflikt interpersonalny, intergrupowy i organizacyjny 

4.1 Dynamika konfliktu 

4.2 Fazy konfliktu

4.3 Osobowość a konflikt

4.4 Jak rozwiązać konflikt 

4.5  Techniki radzenia sobie w konfliktach 

4.6 Pseudo-rozwiązania konfliktów 

4.7 Jak działać gdy konflikt eskaluje 

4.8 Kiedy negocjować/mediować 

4.9 Geneza konfliktu a fazy rozwoju konflikty 

4.10 Koło konfliktu Moore’a 

4.11 Strategie działania w konflikcie

4.12 Indywidualne postawy wobec konfliktów

4.13 Cykl konfliktu 

4.14 Coaching konfliktu – wyjście poza karuzelę konfliktu 

 

5 Negocjacje 

5.1 Definicja negocjacji wg J.Z. Rubina i B.R. Browna 

5.2 Zasady negocjacji nastawionych na współpracę 

5.3 Etapy negocjacji nastawionych na współpracę 

5.4 Style prowadzenia negocjacji

5.5 Taktyki negocjacyjne

5.6 Przełamywanie impasu w negocjacjach 

 

6 Wprowadzenie do mediacji 

6.1 Krótka historia mediacji 

6.2 Definicja mediacji 

6.3 Rodzaje mediacji 

6.3.1 Mediacja facylitatywna (klasyczna)

6.3.2 Mediacja ewaluatywna 

6.3.3 Mediacja oparta na interesach stron 

6.3.4 Mediacja transformatywna

6.3.5 Mediacja humanistyczna (humanistic mediation)

6.4 Mediacja sądowa i pozasądowa 

6.4.1 Mediacja pozasądowa (kontraktowa)

6.4.2 Mediacja sądowa – skierowanie do mediacji przez sąd 

6.5  Modele mediacji w teorii i praktyce 

6.5.1 Proces (etapy) mediacji wg Christopchera Moore’a 

6.5.2 Folberg i Taylor 

6.6 Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego 

6.6.1 Etapy mediacji 

6.6.2 Działania przygotowawcze – premediacja 

6.6.3 Obecność osób w trakcie sesji mediacyjnych

6.6.4 Opłaty za postępowanie mediacyjne 

6.6.5 Zadania mediatora w pierwszym kontakcie ze stronami 

6.6.6 Monolog mediatora – wzór 

6.6.7 Zawarcie kontraktu 

6.6.7 Prezentacja stanowisk, czyli pierwsze wystąpienia /propozycje stron w mediacji 

6.6.8 Wentylacja

6.6.9 Budowanie wzajemnego zrozumienia – strony przechodzą od interesów do potrzeb

6.6.10 Rola spotkań na osobności – rozmowy indywidualne z każdą ze stron

6.6.11 Poszukiwanie rozwiązań i negocjacje końcowe 

6.6.12 Impas 

6.6.13 Porozumienie – praca nad nim

6.7 Podstawowe składniki ugód mediacyjnych

 

7 Obszary mediacji 

7.1 Mediacja w sprawach rodzinnych

7.2 Mediacja w sprawach gospodarczych

7.3 Mediacja w sprawach transgranicznych 

7.5 Mediacja w postępowaniu w sprawach nieletnich 

7.6 Mediacja w postępowaniu cywilnym i w spawach z zakresu prawa pracy 

7.7 Mediacja w postępowaniu karnym 

7.8 Kwalifikacje mediatorów 

 

8 Mediacje – ramy prawne 

 

9 Wzory dokumentów mediacyjnych

9.1 Klauzule mediacyjne 

9.2 Klauzula mediacyjna przy umowie o pracę 

9.3 Wniosek o przeprowadzenie mediacji 

9.4 Zaproszenie

9.5 Oświadczenie – zgoda na mediacje

9.6 Pełnomocnictwo 

9.7 Informacja dla stron przesyłana wraz z zaproszeniem na mediacje

9.8 Umowa o mediacji i przeprowadzeniu mediacji 

9.9 Ugoda – umowa cywilnoprawna – przykład

9.10 Ugoda – wzór 

9.10.1 Ugoda  

9.11 Protokół z mediacji – wzór 

9.12 Wniosek o zatwierdzenie ugody – wzór

9.13 Scenariusz mediacji rodzinnej 

10 Niezbędznik mediatora 

Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich uchwalony przez  Społeczną Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów  przy Ministrze Sprawiedliwości  

Zasady i standardy prowadzenia mediacji

Bibliografia

Wydawca: Fundacja VCC,2017
Mediator – rola kompetencji w zawodzie 


 „ Niech ten, kto chce zmienić świat najpierw zmieni siebie”                                                                                                                                  Sokrates


Posiadanie konkretnych predyspozycji osobowościowych z całą pewnością potrafi wpłynąć na nabycie umiejętności przydatnych w zawodzie mediatora i ułatwić ich opanowanie. Mediator powinien być osobą posiadającą nie tylko umiejętności i kompetencje jeżeli chodzi o komunikację, ale powinien także być osobą szczególnie ukierunkowaną na rozumienie stron konfliktu. Szeroko rozumianym pojęciem, jakie możemy tu zastosować, to inteligencja emocjonalna. Kiedy analizuje się zagadnienie inteligencji emocjonalnej mamy do dyspozycji dwa podejścia do jej definiowania:

 1. Model mieszany – Golemana, Bar-On, 
 2. Model zdolności – Mayer i Saloveya 

Pierwszy z nich włącza do cech osobowości inteligencję emocjonalną (cechy takie jak umiejętność kierowania swoimi emocjami, motywowanie, empatyczność, relacyjność), drugi zaś wskazuje inteligencję emocjonalną jako zestaw pewnych umiejętności, które wpływają na psychospołeczne funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie

Model czterech filarów Coopera i Sawafa, jest tym, który przenosi inteligencję emocjonalną z rozważań psychologicznych i teorii filozoficznych na teren empirycznej sprawdzalności. Przedstawia on cztery filary na jakich opiera się inteligencja emocjonalna: 

I filar – zdolności emocjonalnych, który buduje naszą pewność siebie poprzez emocjonalną szczerość i uczciwość, energię, emocjonalne informacje zwrotne, intuicję, odpowiedzialność i połączenia.

II filar – sprawność emocjonalna, która przyczynia się do zwiększenia naszej autentyczności, wiarygodności i odporności; rozszerza nasz krąg zaufania i nasze zdolności do słuchania, rozwiązywania konfliktów oraz uzyskiwania maksimum korzyści z konstruktywnej niezgody.

III filar – głębia emocjonalna, która polega na badaniu sposobów na ułożenie swojego życia zgodnie z naszymi unikalnymi możliwościami i celami. Opiera się na uczciwości, zaangażowaniu i odpowiedzialności, co z kolei przyczynia się do zwiększenia wpływu na innych bez wykorzystywania władzy.

IV filar- emocjonalna alchemia, poprzez którą rozwijają się twórcze instynkty i zdolność nie ulegania problemom i naciskom. Jest to sfera przyszłość, rozwijająca zdolności lepszego, szybszego wyczuwania oraz wykorzystywania szerokiego zakresu ukrytych rozwiązano a także niewykorzystanych możliwości.

Uczucia potrafią doskonale organizować myśli i działania. Są także, paradoksalnie, niezbędne dla rozumowania i racjonalności. Ponadto uczucia rozbudzają naszą intuicję i ciekawość, które pomagają nam przewidywać niepewną przyszłość i odpowiednio planować nasze działania.

Gdybyśmy mieli zastosować tu definicję z dziedziny fizyki i uznać, że całkowita inteligencja jednostki ludzkiej jest jak pole siłowe, wówczas inteligencja intelektualna i inteligencja emocjonalna wywierają na siebie wzajemne działanie, jako składniki tego pola. To z kolei tworzy dynamiczne napięcie pomiędzy obydwoma rodzajami inteligencji, stabilizując ich wzajemne poziomy energii. Jeżeli zaś poziom inteligencji intelektualnej i inteligencji emocjonalnej są względnie równe, ich wzajemne działanie wywołuje ruch ku górze – zwiększenie inteligentnej energii.  

Jest stwierdzonym faktem, że spośród ludzi o identycznym poziomie inteligencji intelektualnej niektórzy osiągają lepsze wyniki niż inni. Działa tutaj coś wykraczającego ponad inteligencję intelektualną. To coś – a w każdym razie znaczna część – jest właśnie inteligencją emocjonalną. Kiedy przyznajemy się do uczuć i kierujemy nimi w konstruktywny sposób, zwiększają one nasze siły intelektualne. Doktor Robert Rosenthal, psycholog z Uniwersytetu Harvarda i ekspert od spraw empatii, dowiódł, że kiedy osoby zajmujące się prowadzeniem testów sprawdzających poziom inteligencji intelektualnej odnosiły się ciepło w stosunku do badanych, osiągane przez nich wyniki były wyższe.

Podczas spotkań oraz w innych układach grupowych, gdzie ludzie zbierają się, by współpracować, istnieje także silne poczucie grupowego ilorazu inteligencji, łącznej sumy intelektualnej wiedzy i umiejętności, jakie zebrane są w danym pomieszczeniu. Jednakże najważniejszym elementem w inteligencji grupowej nie jest przeciętny czy najwyższy poziom inteligencji intelektualnej, lecz inteligencja emocjonalna. Jeden uczestnik, który ma niski poziom inteligencji emocjonalnej, może obniżyć poziom zbiorowego ilorazu inteligencji całej grupy. 

Gdy aplikujemy pojęcie inteligencji emocjonalnej do cech osobowości mediatora a szerzej do cech, jakie musi prezentować, kiedy znajduje się na sali w której przeprowadza mediacje, widzimy, że jest ona konieczna do zrozumienia procesów indywidualnego komunikowania się oraz dynamiki pomiędzy stronami z jakimi pracuje mediator. W takiej roli po części mediator musi wcielić się w rolę coacha, który poprzez odpowiednie pytania dotrze do sedna konfliktu zmieniając nastawienie stron na użyteczne w kontekście nastawienia, przejawiającego się w postawach i zachowaniach. Wysoka inteligencja emocjonalna wiąże się z umiejętnością wczucia się w sytuacje drugiej osoby oraz ułatwia oddzielenie  własnych odczuć od emocji stron co jest niezmiernie ważne by mediator dochował zasadę neutralności i bezstronności. Obok inteligencji emocjonalnej bardzo ważne są takie zasoby mediatora jak: dojrzałość, spójność wewnętrzna oraz odporność psychiczna. Zwyczajna „ludzka twarz” mediatora, życzliwa wobec ludzi, chęć niesienia pomocy, wrażliwość, takt, tolerancja. Mediator nie potrafiący sobie radzić ze swoimi problemami nie rokuje kogoś kto będzie potrafił pomóc innym. Mediacja zazwyczaj jest tak dobra jak mediator.

Bardzo ważna jest rola mediatora w mediacji jako „edukatora” poprzez nauczanie stron konstruktywnej komunikacji by zmienić nastawienie do konfliktu i do siebie wzajemnie. Mediator rozpoczynając mediację winien pamiętać, że strony wcześniej mogły nie brać udziału w mediacji więc język, semantyka powinna być każdorazowo dostosowana do uczestników mediacji. Strony powinny też rozumieć role mediatora jako moderatora rozmowy pilnującego procesu a jednocześnie edukującego w konflikcie. Mediator nie jest osobą, która podejmie decyzje w konflikcie za strony przejmując odpowiedzialność za ich konflikt. Mediator jedynie poprzez narzędzia mediacyjne m.in. pytania inspiruje do myślenia, refleksyjnego podejścia do konfliktu a odpowiedzialność za konflikt i jego rozwiązanie jest w gestii stron. Mediacja służy ludziom, jest to instytucja niesformalizowana i bardzo elastyczna.

Nie ma też jednego wzorca jak ją prowadzić. Inaczej będzie ją prowadził „mediator – terapeuta”, przekonany o słuszności mediacji facylitatywnej, inaczej „mediator – prawnik”, prowadzący mediacje w modelu ewaluatywnym, a inaczej „mediator – coach – psycholog” pracujący w podejściu transformacyjnym i humanistycznym. Rola mediatora, jego kwalifikacje, umiejętności są mocno uzależnione od typu mediacji. Dlatego szkolenia mediatorów, które przecież koncentrować się mają na zdobywaniu wielu umiejętności i kompetencji w zawodzie winne być bardzo elastyczne, by były one przede wszystkim przydatne w dalszej pracy mediacyjnej.

Grupa doświadczonych mediatorów stworzyła listę zalecanych technik oraz umiejętności mediacyjnych, którymi powinni wykazać się kandydaci na mediatorów. Na tej liście znalazły się m.in.:

I. Umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej:

 • umiejętność słuchania,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów oraz zdobywania zaufania,
 • umiejętność parafrazowania,
 • umiejętność przekazywania informacji,
 • umiejętność przełamywania stereotypów;

II. Kompetencje w zakresie inteligencji emocjonalnej

 • znajomość technik radzenia sobie ze złością,
 • zdolność wczucia się w sytuacje drugiej strony,
  • umiejętność dystansowania się,
 • zdolność podnoszenia czyjejś samooceny,
 • umiejętność budowania zaufania;

III. Techniki wpływania na dynamikę konfliktu

 • znajomość technik wyrównywania sił,
 • umiejętność przełamywania impasu,
 • umiejętności negocjacyjne;

IV. Umiejętności strukturalizowania dyskusji

 • umiejętność wynajdywania opcji,
 • umiejętność wyznaczania celów,
 • umiejętność tworzenia agendy;

V. Inne:

 • umiejętność wykorzystywania poczucia humoru,
 • umiejętność pisania dokumentów mediacyjnych,
 • umiejętność wykorzystywania postawy pozytywnej. 

Bardzo szeroki jest zakres zadań i ról mediatora ale to właśnie od przygotowania do zawodu, przeszkolenia w dużej mierze zależy czy konflikt stanie się źródłem przemiany, rozwoju psychologicznego czy też destrukcyjnych działań uczestników.


                                      


 “ Poznać innych – to inteligencja

                                      Poznać siebie – to prawdziwa mądrość

                                 Opanować innych – to siła

                          Opanować siebie – to prawdziwa moc..”

                                                                                                          Lao Tzu


O odporności psychicznej w zawodzie mediatora

Odporność psychiczna (rezyliencja) to bardzo ważna cecha w życiu, a szczególnie w zawodzie mediatora.

Poniżej 10 dróg do kształtowania odporności psychicznej:

 1. Buduj relacje. Budowanie bliskich relacji i wzajemne wspieranie się bardzo wzmacnia człowieka i jego odporność psychiczną w trudnych sytuacjach. Umacnia także zaangażowanie w działalność charytatywną.
 2. Unikaj postrzegania kryzysów jako takich, których nie da się pokonać. W dużej mierze to, jak trudna jest dana sytuacja zależy od tego czy interpretujesz ją jako przerastającą czy taką, z którą spokojnie można sobie poradzić. Podchodź do kryzysów jak do lekcji, która może uczynić Cię silniejszym i pomoże uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości.
 3. Staraj się zaakceptować to, że zmiany są zwyczajną częścią życia. Bo zmieniamy się my, zmieniają się inni, zmienia się otoczenie zewnętrzne, gospodarka, itd. Zaakceptuj to, że nie masz w życiu na wszystko wpływu i skup się na tych obszarach, na które masz wpływ.
 4. Wyznaczaj realistyczne cele. Co dzisiaj możesz zrobić, aby zrobić choć jeden krok dalej w kierunku osiągnięcia swoich celów? Aby zostać biegaczem na ultra dystansach najpierw trzeba postawić pierwszy krok. Nie skupiaj się na rzeczach nieosiągalnych. Rycerzem Jedi nie będziesz…
 5. Skoncentruj się na zadaniu. Zwłaszcza wtedy, gdy głowa jest przepełniona lękami i “młynem” myśli. Nie uciekaj od problemów, nie licz, że same się rozwiążą, tylko aktywnie je rozwiązuj.
 6. Poznawaj samego siebie. Trudną sytuację traktuj jako okazję by nauczyć się czegoś o sobie. Może po ostatnim kryzysie jesteś silniejszy wewnętrznie niż myślisz.
 7. Pracuj nad pozytywnym postrzeganiem samego siebie. Uwierz, że masz w sobie umiejętności by stawić czoła codziennym trudom. Uwierz w siebie.
 8. Nie rozpamiętuj. Patrz w przyszłość. Staraj się postrzegać trudne sytuacje jako okazję do wzrostu. Ucz się dostrzegać szerszy kontekst trudnych zdarzeń. Nie wyolbrzymiaj problemów.
 9. Oczekuj najlepszego. Postaraj się optymistycznie spojrzeć na świat. Mimo wszystko. Skup myśli wokół tego, czego chcesz, a nie tego, czego się boisz.
 10. Dbaj o siebie. Czy jesteś świadoma swoich potrzeb i uczuć? Dbaj o nie. Angażuj się w aktywności, które sprawiają Ci radość i satysfakcję. Rozwijaj pasję, uprawiaj sport, bądź aktywny fizycznie. Kiedy dbasz o siebie, łatwiej Ci będzie poradzić sobie z trudną sytuacji. 

Ważnym czynnikiem osobowościowym mediatora jest również poczucie koherencji czyli spójności wewnętrznej. To poczucie spójności, które polega na poczuciu, że świat wewnętrzny i zewnętrzny jest względnie przewidywalny oraz istnieje prawdopodobieństwo, że rzeczy będą się toczyć zgodnie z swoim biegiem.

Poczucie koherencji to trwałe względnie nastawienie decydujące o sposobie postrzegania i rozumienia świata, w którym czujemy się bezpiecznie. Składają się na nie takie komponenty jak – zdolność do rozumienia, zaradności i sensowności. Według autora koncepcji silne poczucie sensowności staje się źródłem podejmowania trudu zrozumienia świata oraz wzbogacenia możliwości reagowania.

Opracowała:

Natalia Kurzawa na podstawie podręcznika Mediacje sądowe i pozasądowe.

Akademia Bliżej, Wydaw. Funadcja VCC,2017O komunikacji..

 

Wczoraj, w środku nocy zadzwonił mój telefon. Zwykle nie odbieram o tej godzinie, ale wyświetliło się imię mojego dobrego kolegi i uznałem, że to pewnie coś ważnego.

Dzwonił z jakiejś knajpy. Historia, jaka chciał mi opowiedzieć, była dość standardowa. Tematem była relacja małżeńska (ponad dwudziestoletnia). Streszczając nieco i porządkując chaotyczną wypowiedź kolegi, w dwóch zdaniach brzmiało by to tak „Ona cały czas się mnie czepia i czegoś chce, cały czas ma focha, to mnie wkurza, więc musiałem się urwać na piwo… tak się stary nie da żyć”.

Kiedy słuchałem i kiwałem głową, na myśl przyszła mi inna rozmowa. W ten sam dzień, wczesnym rankiem, żona tego kolegi zechciała do mnie zadzwonić i pożalić się na swojego małżonka. Opis sytuacji wydawał się znajomy, ale punkt widzenia jakby zupełnie inny…

Żona kolegi stwierdziła – Wiesz ,on regularnie łazi wieczorem na piwo i snuje się po knajpach, no to trudno się nie wkurzyć i go nie opieprzyć, jak go opieprzę to on strzela focha i się nie odzywa… tak się nie da żyć…

Miałem dziwne wrażenie, że przyczynę problemów moi szanowni znajomi postrzegali  w zupełnie innych miejscach.

Konsekwencje takiego spojrzenia są oczywiste – jeżeli problemom w naszej relacji  jest winien  kto inny, to jak  się on kiedyś zmieni, to będzie się mogła zmienić też nasza relacja.

Taki model znany psycholog Schultz von Thun nazwał Diabelskim Kołem Komunikacji

W sytuacji opisanej powyżej, ten model wyglądałby tak:

Możesz go dostrzec np. w sprzedaży, kiedy sfrustrowany agent ubezpieczeniowy naciska coraz bardziej, bo klient się przestał odzywać, a klient się odzywa, bo agent wydaje się namolny.

Albo w relacji szef- podwładny. Szef zarządza autorytarnie, zajmując się każdym drobiazgiem a podwładni nie wykazują inicjatywy, bo to szef zarządza każdym drobiazgiem. I każdy uważa, że jego zachowanie jest reakcją na zachowanie drugiej strony.

 Co tak naprawdę wynika z modelu Diabelskiego Koła Komunikacji?

Pierwsza refleksja- to, co ja uważam za przyczynę konfliktu w relacji czy nieporozumienia biznesowego, jest też skutkiem mojego działania (chociaż moje ego nie bardzo taka opcję chce dopuścić do świadomości).

Po drugie – nie jesteśmy w stanie do końca pojąć, jak druga strona postrzega sytuację, bo mamy inne doświadczenia, przekonania, oczekiwania

Patrząc na model zobaczysz, że kwadratach jest opisane zachowanie każdej ze stron. Kiedy zaczynamy się komunikować „ w pionie”  nieuchronnie będziemy używać komunikatu zaczynającego się od  „Bo ty… (tutaj opis tego, co robi rozmówca) . Tak raczej trudno znaleźć porozumienie, bo on, patrząc na siebie widzi, że przecież tylko reaguje na czyjeś zachowanie.

Druga opcja to komunikacja w „poziomie” i próba powiedzenia tego co w związku z sytuacją czuję.

Tak… ja też myślę, że to trudne i czasami trudno znienacka powiedzieć, wiesz- czuję się naciskany i kontrolowany albo- czuję się samotna.

Stawką dostrzeżenia i reakcji na fakt, że ugrzęźliśmy w Diabelskim Kole, jest zwykle lepsza relacja partnerska czy biznesowa.

Konsekwencja natomiast braku uważności w takiej sytuacji i działania zmierzającego do zmiany, jest frustracja i mniejsza efektywność relacji.

Często relacji biznesowej, a czasami- równie ważne lub nawet ważniejszej. 

Tej z bliską osobą.

Opracował: Roman Cieśla-trener negocjacji i mediacji VCC, coach, mentor