CENTRUM CERTYFIKACJI

Certyfikacja ZSK

Akademia Bliżej posiada uprawnienia, jak również status Partnera Egzaminacyjnego Instytucji Certyfikującej, tj. Fundacji ZSK w zakresie kwalifikacji takich, jak Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych oraz gospodarczych.

Wymagania dotyczące walidacji/certyfikacji kwalifikacji w zakresie „Prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych określone zostały szczegółowo w Obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 i 4 grudnia 2018 roku.

Kurs przygotowujący do certyfikacji

Prowadzimy szkolenia przygotowujące do certyfikacji w systemie bezpośrednim oraz tzw. „hybrydowym”. Oznacza to, że tradycyjne metody nauczania uzupełniane są o e-learning, a także konsultacje z mentorem i doradcą walidacyjnym. Dzięki takiemu rozwiązaniu oferujemy Państwu możliwość wszechstronnego i nieograniczonego dostępu do źródeł wiedzy oraz zdalnego kontaktu z naszymi ekspertami.

Ideą proponowanego rozwiązania jest przede wszystkim troska o rzetelne przygotowanie Uczestników szkoleń do Egzaminu certyfikującego połączona
z intencją dostosowania naszych usług szkoleniowych do Państwa indywidualnych potrzeb.

Wymagania

Kwalifikacja Prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych

Kod kwalifikacji w ZRK: 5C381800023

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 10.12.2018 r. poz. 1198).

Wymagania poprzedzające dla Kandydatów:

Osoba przystępująca do walidacji musi posiadać kwalifikację pełną na poziomie 4 PRK.

W celu weryfikacji spełnienia warunku należy dostarczyć świadectwo dojrzałości.

 

Kwalifikacja Prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych

Kod kwalifikacji  w ZRK: 6C381900001

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 10.12.2018 r. poz.1201).

Wymagania poprzedzające dla Kandydatów:

Osoba przystępująca do walidacji musi posiadać kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK, potwierdzoną kwalifikację rynkową Prowadzenie mediacji sądowych
i pozasądowych w sprawach cywilnych
 oraz udokumentowane przeprowadzenie co najmniej 5 mediacji w sprawach cywilnych (sądowych lub pozasądowych) w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do walidacji.

W celu weryfikacji spełnienia warunków przystąpienia do walidacji należy dostarczyć:

 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
 • Certyfikat kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych
  i pozasądowych w sprawach cywilnych”
 • Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej pięciu mediacji
  w sprawach cywilnych (sądowych lub pozasądowych) w okresie ostatnich 5-ciu lat przed przystąpieniem do walidacji.

Certyfikacja Mediacje rodzinne

Minister Sprawiedliwości rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji w zakresie Prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych.

Akademia Bliżej proces certyfikacji prowadzi przy współpracy Instytutu Rozwoju Mediacji i Edukacji Synergia zgodnie ze standardami APM

Kwalifikacja Mediacje cywilne

Mediacja postrzegana jest jako jedna z alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ang. akronim ADR pochodzący od słów Alternative Dispute Resolution), która pozwala Uczestnikom określić kwestie sporne, zniwelować bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań oraz – jeśli taka jest wola stron – zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie, uwieńczone podpisaniem ugody mediacyjnej. Powodzenie mediacji jako skutecznej metody rozwiązywania sporów zależy w najwyższym stopniu od jakości kompetencji oraz profesjonalizmu mediatorów, tj. wysokiego poziomu kwalifikacji oraz etyki zawodowej. Podejście takie znajduje odzwierciedlenie w przyjętych rozwiązaniach prawnych – zarówno krajowych i europejskich oraz w rosnącym zapotrzebowaniu na usługi mediatorów. Mediacja staje się współcześnie nie tylko istotnym komponentem systemu prawa i wymiaru sprawiedliwości, ale także satysfakcjonującym sposobem w zakresie rozwiązywania problemów życia społecznego.

Kwalifikacja „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” skierowana jest głównie do praktykujących mediatorów, adwokatów, radców prawnych, komorników i notariuszy, psychologów i psychoterapeutów, którzy pragną doskonalić swój warsztat zawodowy, kuratorów sądowych
i pracowników socjalnych, w tym asystentów rodziny, a także osób świadczących pomoc prawną w ramach Punktów nieodpłatnych porad prawnych i świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich. Kwalifikacja ta adresowana jest również do drobnych usługodawców, chcących usprawnić procesy związane z dochodzeniem należności od osób fizycznych, studentów różnych kierunków studiów (m.in. prawo, psychologia, socjologia, pedagogika, ekonomia), a także nauczycieli i pedagogów szkolnych.

Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu „Prowadzenia mediacji sądowych
i pozasądowych w sprawach cywilnych”:

 • Jest przygotowany do samodzielnego planowania i przeprowadzania mediacji w sprawach cywilnych zarówno ze skierowania sądu, jak i prowadzenia mediacji pozasądowych,
 • Dokonuje analizy konfliktu, rozpoznaje przedmiot sporu oraz stanowiska
  i oczekiwania stron,
 • Ocenia, czy nie istnieją przeciwwskazania do zastosowania mediacji, motywuje i wspiera strony sporu w poszukiwaniu konstruktywnych dla nich rozwiązań,
 • Sporządza dokumenty niezbędne w procesie mediacji (zaproszenie na mediację, umowę o przeprowadzenie mediacji, protokół z postępowania mediacyjnego). Wspiera strony w procesie konstruowania treści ugody mediacyjnej,
 • Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa cywilnego, umożliwiającymi zrozumienie problemu zgłaszanego przez strony mediacji,
 • Aktualizuje swoją wiedzę z zakresu podstaw prawnych regulujących mediację w sprawach cywilnych.

Uzyskany certyfikat jest ważny przez 10 lat. W celu odnowienia certyfikatu Kandydat zobowiązany jest przedstawić dowody poświadczające przeprowadzenie min. 10 mediacji w sprawach cywilnych – od momentu potwierdzenia kwalifikacji. W przypadku braku wymaganych dowodów Kandydat podchodzi ponownie do procesu weryfikacji.

Zalecana liczba godzin szkoleniowych: 90

Walidacja dla kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają się do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub bezpośrednio do Fundacji VCC.

 1. Metody egzaminacyjne realizowane podczas walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia
  dwóch Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez Uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie następujących metod weryfikacji: próbka pracy połączona z symulacją, rozmowa z komisją, analiza dowodów.

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń pomyślnego zdania egzaminu wraz z wynikami poświadczonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany Uczestnikom, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu – w terminie do 30 dni od daty pomyślnego złożenia egzaminu.

Uczestnicy mają prawo do złożenia odwołania od wyniku egzaminu. Procedura odwoławcza znajduje się na stronie http://vccsystem.eu/system-certyfikacji/select-competences/opis-systemu-certyfikacji/procedury-egzaminacyjne/

 1. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej

Każdy Uczestnik przystępuje do etapu weryfikacji w postaci Egzaminu VCC. Ocena merytoryczna posiadanej wiedzy i umiejętności zgodnej z efektami uczenia się dla kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” dokonywana jest podczas dwuetapowego Egzaminu:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line na stronie exams.vccsystem.eu. Egzamin teoretyczny trwa 30 minut, obejmuje minimum 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź system przyznaje 1 pkt. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
  W chwili zakończenia testu System Egzaminacyjny wyświetla Uczestnikowi na monitorze komputera wynik Egzaminu.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Polega on na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia dwóch Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez Uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie następujących metod weryfikacji: próbka pracy połączona z symulacją, rozmowa z komisją, analiza dowodów.

Proces zgłoszenia i obsługi egzaminu:

 1. Zgłoszenie Egzaminu z listą Uczestników Egzaminu, na podstawie której Fundacja VCC udostępnia loginy i hasła do systemu egzaminacyjnego na czas części teoretycznej Egzaminu. Zgłoszenie przesyłane jest do Fundacji VCC dwiema drogami, tj.: w systemie CRM (partner.vccsystem.eu) oraz na adres mailowy egzaminy@vccsystem.eu. Wzór zgłoszenia opracowywany został przez Fundację VCC oraz przesyłany Partnerom Egzaminacyjnym.
 2. Pracownik Fundacji udostępnia Uczestnikom Egzaminu loginy i hasła według przyjętego klucza oraz wypełnia dla Partnera Egzaminacyjnego potwierdzenia Egzaminu teoretycznego i praktycznego. Dokumenty wysyłane są do Partnera Egzaminacyjnego na dzień przed lub w dniu Egzaminu.
 3. Przed Egzaminem Uczestnikom odczytywane są „Zasady uczestnictwa w egzaminie”, gdzie są oni informowani o formie Egzaminu, liczbie pytań i zadań oraz zasadach oceniania.
 4. Potwierdzenie odbycia Egzaminu teoretycznego podpisywane jest przez Uczestników Egzaminu oraz Operatora Systemu Egzaminacyjnego. Operator Systemu Egzaminacyjnego wpisuje wynik egzaminu odczytany z systemu egzaminacyjnego.
 5. Potwierdzenie odbycia egzaminu praktycznego podpisywane jest przez Uczestników Egzaminu wraz z jego wynikiem i podpisem Egzaminatorów.
 6. Zapis części teoretycznej egzaminu w systemie egzaminacyjnym on-line jest dostępny dla Fundacji VCC.
 7. Egzaminatorzy dostarczają arkusze z Egzaminu praktycznego wraz z dokumentacją Egzaminu.
 8. Kompletne potwierdzenia odbycia Egzaminu wraz z dokumentacją Egzaminatorzy przesyłają w oryginałach do Fundacji VCC.
 9. Od momentu otrzymania dokumentacji z realizacji egzaminu Fundacja VCC
  w terminie do 30 dni wystawia certyfikaty dla Uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z Egzaminu.
 10. Dokumentacja z przeprowadzonego Egzaminu przechowywana jest
  w Fundacji VCC.

Koszty:

Koszt przeprowadzenia Egzaminu oraz koszt certyfikacji wynosi 3500 zł brutto. Certyfikat wydawany jest wyłącznie osobom, które zakończyły walidację z wynikiem pozytywnym.

Efekty uczenia się: zał. nr 1 Mediacje cywilne (zał.pdf)

https://vccsystem.eu/system-certyfikacji/select-competences/lista-select-competences/prowadzenie-mediacji-sadowych-i-pozasadowych-w-sprawach-cywilnych/

Informacje dotyczące procesu walidacji pochodzą ze strony www.vccsystem.e

Kwalifikacja Mediacje gospodarcze

Kwalifikacja „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” skierowana jest do prawników różnych specjalności (m.in. adwokatów, radców prawnych, komorników i notariuszy, doradców podatkowych), mediatorów z doświadczeniem w sprawach cywilnych, psychologów biznesu, a także przedstawicieli przedsiębiorców, którzy kwalifikację z zakresu mediacji mogą wykorzystać w kontaktach z pracownikami, kontrahentami i klientami. Ponadto kwalifikacja adresowana jest do osób zatrudnionych w pionach egzekucyjnych różnych przedsiębiorstw oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, zrzeszających przedsiębiorców działających na rzecz biznesu, związanych
z prowadzeniem postępowań arbitrażowych.

Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu „Prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych”:

 • Jest przygotowany do samodzielnego planowania i przeprowadzania mediacji w sprawach gospodarczych zarówno ze skierowania sądu, jak i prowadzenia mediacji pozasądowych,
 • Dokonuje analizy konfliktu, rozpoznaje przedmiot sporu oraz stanowiska i oczekiwania stron,
 • Ocenia, czy nie istnieją przeciwwskazania do przeprowadzenia mediacji,
 • Jest przygotowany do motywowania i wspierania stron w poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów,
 • Sporządza dokumenty niezbędne w procesie mediacji (umowę o przeprowadzenie mediacji, protokół z posiedzenia mediacyjnego). Wspiera proces konstruowania przez strony ugody mediacyjnej,
 • Aktualizuje swoją wiedzę z zakresu mediacji oraz zastosowania podstaw prawnych związanych z procedurą mediacji (w szczególności w aspekcie regulacji prawnych postępowania mediacyjnego, wyrażonych w Kodeksie postępowania cywilnego),
 • Potrafi zweryfikować zdolność podmiotów do uczestnictwa w postępowaniu mediacyjnym o charakterze gospodarczym oraz określić ewentualne konsekwencje wynikające z zawarcia ugody mediacyjnej,
 • Posługuje się językiem prawniczym w podstawowym zakresie, w szczególności w zakresie redakcji jednoznacznego i niesprzecznego tekstu ugody w takim zakresie, aby móc określić, czy zawierana przez strony ugoda jest zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego, czy jest zrozumiała i czy nie służy obejściu prawa, a w konsekwencji tego, czy jest możliwa do zatwierdzenia przez sąd.

Uzyskany certyfikat jest ważny przez 10 lat. W celu odnowienia certyfikatu Kandydat zobowiązany jest przedstawić dowody poświadczające przeprowadzenie min. 10 mediacji w sprawach gospodarczych – od momentu potwierdzenia kwalifikacji.
W przypadku braku wymaganych dowodów, Kandydat podchodzi ponownie do procesu weryfikacji.

Zalecana liczba godzin szkoleniowych: 60

Walidacja dla kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do Egzaminu zgłaszają się do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

 1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line.Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega on na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia dwóch  Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez Uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie następujących metod weryfikacji: próbka pracy połączona z symulacją, rozmowa z komisją, analiza dowodów. Dowodami na potwierdzenie niniejszej kwalifikacji mogą być m.in. poświadczenia przeprowadzonych mediacji wydane przez sąd lub ośrodek mediacji wraz z opisami symulacji mediacji oraz dokumentacją.

Część teoretyczna i praktyczna Egzaminu może odbywać się w jednym lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych przez Partnera Egzaminacyjnego potwierdzeń przeprowadzenia Egzaminu wraz z wynikami poświadczonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany Uczestnikom, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części Egzaminu – w terminie do 30 dni od daty przeprowadzenia Egzaminu.

Uczestnicy mają prawo do złożenia odwołania od wyniku egzaminu. Procedura odwoławcza znajduje się na stronie http://vccsystem.eu/system-certyfikacji/select-competences/opis-systemu-certyfikacji/procedury-egzaminacyjne/

 1. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej:

Każdy Uczestnik przystępuje do etapu weryfikacji w postaci egzaminu VCC. Ocena merytoryczna posiadanej wiedzy i umiejętności zgodnej z efektami uczenia się dla kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” dokonywana jest podczas dwuetapowego egzaminu:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line na stronie exams.vccsystem.eu. 
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Polega on na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia dwóch Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez Uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie następujących metod weryfikacji: próbka pracy połączona z symulacją, rozmowa z komisją, analiza dowodów. Dowodami na potwierdzenie niniejszej kwalifikacji mogą być m.in. poświadczenia przeprowadzonych mediacji wydane przez sąd lub ośrodek mediacji wraz
  z opisami symulacji mediacji oraz dokumentacją.

Proces zgłoszenia i obsługi egzaminu:

 1. Zgłoszenie egzaminu z listą Uczestników Egzaminu, na podstawie której Fundacja VCC udostępnia loginy i hasła do systemu egzaminacyjnego na czas części teoretycznej Egzaminu. Zgłoszenie przesyłane jest do Fundacji VCC dwiema drogami, tj.: w systemie CRM (partner.vccsystem.eu) oraz na adres mailowy egzaminy@vccsystem.eu. Wzór zgłoszenia opracowywany jest przez Fundację VCC i przesyłany Partnerom Egzaminacyjnym.
 2. Pracownik Fundacji udostępnia Uczestnikom Egzaminu loginy i hasła według przyjętego klucza oraz wypełnia dla Partnera Egzaminacyjnego potwierdzenia Egzaminu teoretycznego i praktycznego. Dokumenty wysyłane są do Partnera Egzaminacyjnego na dzień przed lub w dniu Egzaminu.
 3. Przed Egzaminem Uczestnikom odczytywane są „Zasady uczestnictwa  w egzaminie”, gdzie  są oni informowani o formie Egzaminu, liczbie pytań i zadań oraz zasadach oceniania.
 4. Potwierdzenie Egzaminu teoretycznego podpisywane przez Uczestników Egzaminu oraz Operatora Systemu Egzaminacyjnego. Operator Systemu Egzaminacyjnego wpisuje wynik Egzaminu odczytany z systemu egzaminacyjnego.
 5. Potwierdzenie Egzaminu praktycznego podpisywane jest przez Uczestników Egzaminu wraz z jego wynikiem i podpisami Egzaminatorów
 6. Zapis części teoretycznej egzaminu w systemie egzaminacyjnym jest dostępny dla Fundacji VCC.
 7. Egzaminatorzy dostarczają arkusze do Egzaminu praktycznego wraz z dokumentacją.
 8. Kompletne potwierdzenia Egzaminu wraz z dokumentacją Egzaminatorzy przesyłają w oryginałach do Fundacji VCC.
 9. Od momentu otrzymania dokumentacji z realizacji egzaminu Fundacja VCC w terminie do 30 dni wystawia certyfikaty dla Uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z Egzaminu.
 10. Dokumentacja z Egzaminu jest przechowywana w Fundacji VCC.
 11.  Koszty.

Koszt przeprowadzenia egzaminu oraz koszt certyfikacji wynosi 3500 zł brutto. Certyfikat wydawany jest wyłącznie osobom, które zakończyły walidację z wynikiem pozytywnym.

 

https://vccsystem.eu/system-certyfikacji/select-competences/lista-select-competences/prowadzenie-mediacji-sadowych-i-pozasadowych-w-sprawach-gospodarczych/

Informacje dotyczące procesu walidacji pochodzą ze strony www.vccsystem.eu